Return to flip book view

Microsoft Word - Budgetförslag

Page 1

Med plan 2020 2021 Moderaterna Centerpartiet och Kristdemokraterna

Page 2

Det r tillsammans vi klarar v ra gemensamma utmaningar Genom att ge utrymme t individen att vara sj lvst ndig och utvecklas skapas friheten f r var och en att bidra och st rka samh llet Genom att var och en f r m jlighet att bidra till samh llet garanteras var och ens trygghet I samspelet mellan individen och gemenskapen uppst r det vi som r den b rande grunden i ett fritt tryggt och m nskligt samh lle Detta vi m ste vi v rna om Kommunens fr msta uppgift r att ansvara f r de samh llsfunktioner som kr vs f r att detta trygga fria och m nskliga samh lle ska kunna utvecklas Varje barn ska i trygghet utvecklas till sin fulla potential i skolan d r familjens roll tas till vara varje senior ska ha tillg ng till omsorg och boende som ger valfrihet och livskvalitet F r att detta ska vara m jligt m ste Skara vara en attraktiv kommun f r alla att leva arbeta och driva f retag i Skaras f rdelaktiga l ge och unika tillg ngar erbjuder en fantastisk grund att forts tta utvecklas utifr n Moderaternas Centerpartiets och Kristdemokraternas budget syftar till att st rka den kommunala v lf rden genom att m jligg ra denna utveckling Skara st r inf r en m ngd allvarliga utmaningar Vi har en ldrande befolkning integration som beh ver st rkas sjunkande skolresultat och politiska beslut som lett fram till stora ekonomiska utmaningar Genom Moderaternas Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetf rslag tas ett nytt omfattande ansvar f r den kommunala v lf rden och servicen utifr n sunda ekonomiska principer M nniskan och f ruts ttningarna f r ett rikt liv i alla livets skeden f r alla inv nare r den centrala utg ngspunkten Fortsatt planering f r byggnation ska ge alla inv nare m jlighet till r tt boende och alla n ringar tillg ng till flexibla och attraktiva l sningar Strategisk utveckling i framkant av alla utbildningsv gar r en nyckelf ruts ttning Satsningar p framtida kompetensf rs rjning bygger grunden f r ett starkt framtida Skara I Skara ska alla k nna sig trygga och d rf r m ste nya metoder och forum f r trygghetsfr mjande arbete skapas I alla faser av livet fr n v ra yngsta till v ra ldsta ska Skara erbjuda flexibla l sningar p vardagens utmaningar som utg r fr n individens behov och nskem l En modern h llbar och uppkopplad landsbygds unika m jligheter ska tas tillvara och st rkas 2

Page 3

Tillsammans tar vi vara p Skaras rika resurser s att vi med stark framtidstro ocks tillsammans kan m ta utmaningarna Ylva Pettersson Lars Berg Leif Brohede Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna 3

Page 4

Inneh llsf rteckning EKONOMI 5 MEDBORGARE 6 FOLKH LSA 8 MILJ 10 TILLV XT UTVECKLING 11 STRATEGISK SAMVERKAN 11 N RINGSLIV F R EN H LLBAR FRAMTID 11 UPPDRAG F R FRAMTIDENS KOMPETENS 12 V RNA OM SKARAS RESURSER 13 VERKSAMHET 14 OMSORGSN MNDEN 14 BARN OCH UTBILDNINGSN MNDEN 15 KOMMUNSTYRELSEN 17 KULTUR OCH FRITIDSN MNDEN 19 N MNDEN F R SERVICE OCH TEKNIK 19 MEDARBETARE 21 SAMMANFATTNING 22 KOMMUNSTYRELSEN 23 SERVICE OCH TEKNIK 23 OMSORGSN MNDEN 23 KULTUR OCH FRITIDSN MNDEN 23 BARN OCH UTBILDNINGSN MNDEN 24 INVESTERINGAR 24 4

Page 5

Ekonomi Strategisk inriktning Sund ekonomisk utveckling ger f ruts ttningar f r en framtida god tillv xt och v lf rd Strategiska m l Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Amortering av l n ska ver tid ske utifr n storleken p de externa l n som kommunen har ver tid har de ekonomiska ramarna f r utbildning och omsorg visat sig vara otillr ckliga utifr n s v l kvalitetsambitioner som lagkrav Detta ska st llas mot att de administrativa och strategiska kostnaderna i verksamheterna kat I Skara har budgeten f r delar av verksamheten under kommunstyrelsen dubblerats fr n ett r till ett annat medan kostnads kningar p g a l neavtal ny lagstiftning f r ndringar i demografi mm inom skola och omsorg inte kompenserats till fullo varf r kvalitetsambitioner f tt st tillbaka En stor m ngd strategier har antagits under de senaste ren Det r av stor vikt att tg rder utifr n dessa strategier finansieras s att de politiska intentionerna kan f rverkligas Hittills har landsbygdsstrategin enligt handlingsplanen saknat finansiering vilket leder till bristande balans vad g ller t ex investeringsplaner I budgetf rslaget riktas 1 miljon f r ambitionsh jande arbete med att f rverkliga landsbygdsstrategin F r att kvaliteten i de lagstiftade verksamheterna ska kunna h jas kr vs ekonomiska prioriteringar F r att ge ett incitament till ekonomiskt ansvarstagande ges driftskompensation f r investeringar till verksamheten med 50 Effektiviseringskravet p Barn och ungdomsn mnden respektive Omsorgsn mnden har utifr n prioriteringar halverats medan effektiviseringskravet p n mnden f r Service och teknik uppg r till 4 2019 2 2020 och 1 2021 Effektiviseringskravet p Kultur och fritidsn mnden uppg r under 2019 2021 till 1 5 5

Page 6

Den totala uppl ningen r bekymmersam d framtida investeringar kan f rsv ras av skapade fasta kostnader Redan idag d det r minusr nta belastas verksamhet och drift med mycket stora kostnader f r r ntor och amorteringar Alla investeringar m ste g ras utifr n sunda ekonomiska principer och grundas p utf rliga underlag som visar p kommunens behov ver sikt och tar h nsyn till det totala behovet I Moderaternas Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetf rslag finns d rf r en investering i tv f rskolor varav den ena i samverkan med ett trygghetsboende den gemensamma ramen r 65 miljoner Statsbidrag f r nybyggnation av trygghetsboende ska s kas Beslut om de ekonomiska styrprinciperna m ste revideras och i det arbetet ven fattas beslut kring Resultatutj mningsreservens nyttjande vilket b r ske snarast efter valet i september 2018 Skattesatsen fr n 2018 f rblir of r ndrad 21 10 Planen f r 2020 och 2021 ligger f rutom n gra justeringar och f rslag of r ndrad resultatet kommer att kr va tg rder Det kommande valet och det faktum att vi st r inf r en konjunkturomsv ngning nationellt g r att f r ndrade f ruts ttningar t ex kan ev kommande skatteh jningar inte uteslutas och stor os kerhet i alla prognoser inneb r att mer utf rligare justeringar i nul get inte vore trov rdiga 6

Page 7

Medborgare Strategisk inriktning Skara kommun ska pr glas av ppenhet tillg nglighet och m ngfald Strategiskt m l Alla inv nare ska erbjudas b sta m jliga f ruts ttningar f r att leva bo och verka i Skara Prioriteringar Alla ska vara och k nna sig trygga i Skara Skara erbjuder en rik natur och kulturmilj med fantastiska tillg ngar som g r kommunen attraktiv att leva och verka i under alla livets skeden Det faktiska antalet brott sjunker och det r nu viktigt att aktivt och konkret vidta tg rder f r att tryggheten och den upplevda tryggheten ska ka f r alla Arbetet med att st rka tryggheten och de brottsf rebyggande insatserna m ste d rf r utvecklas Samverkansavtalet med polisen r en viktig del av detta varf r det r av avg rande betydelse att det r s v l f rankrat som m jligt och kan utf ras utifr n ett brett och tydligt mandat Den strategiska planeringen av allt brottsf rebyggande arbete b r ske i s stor enighet som m jligt f r att skapa l ngsiktiga f ruts ttningar och h llbarhet F r att detta ska kunna ske ska det Brottsf rebyggande r det i Skara kompletteras med politisk n rvaro som representerar s v l den politiska ledningen som oppositionen t ex genom en styrgrupp I det fortsatta arbetet med stadsplanering och en ny versiktsplan ska en trygg gemensam milj t ex belysning prioriteras Kommunstyrelsen f r d rf r en ronm rkt ambitionsh jande satsning p 1 miljon f r detta samt bostadsf rs rjning och planarbete Ett fortsatt arbete med implementering av handlingsplanen Barn och unga r viktigt f r att motverka utanf rskap och genom tidiga insatser st rka allas m jlighet att bli sj lvst ndiga individer med verktyg att bygga en oberoende och positiv framtid En fortsatt satsning p 1 miljon rligen f rvaltas av ON avsedd att finansiera detta arbete St d och ansvarstagande i samverkan leder till kad inkludering De kommunala funktionerna f r integrationsutveckling ska samverka med civilsamh lle och n ringsliv f r att bereda st rsta m jlighet f r alla att f nycklar till samh llet Som en del i detta ska det skapas ett n ringslivskluster kring n ringslivschefen d r medarbetare i de vriga verksamheterna bildar 7

Page 8

en gemensam kontaktyta som kan samverka kring strategiskt arbete d r t ex kad inkludering kan skapa kompetensbryggor mellan utbildning och n ringsliv Kommunen ska bidra till arbetet med att identifiera platser d r upplevd och reell otrygghet kan p visas och st lla sig positiva till en ans kan om trygghetskameror p platser som identifierats som strategiskt gynnsamma f r s dan tg rd kad f ltverksamhet kan vara en v g att ytterligare st rka arbetet med en trygg milj d r tidiga f rebyggande insatser och aktiva tg rder kan samverka En v l implementerad och fungerande integrationsstrategi r n dv ndig f r att v rna om varje individs m jlighet till ett oberoende liv d r var och en kan bidra till ett starkare och rikare samh lle I M C KD s budgetf rslag finns d rf r skarpa uppdrag att samverka kring utredningskrav vilket minskar tiden nyanl nda hamnar i administrativa tg rder samtidigt som kvaliteten i mottagandet kar riktade medel till volont rverksamhet och ett uppdrag att ta fram uppdragsutbildningar s att vi i Skara kan erbjuda s rskilt framtagna utbildningar f r jobb Fortsatta satsningar p landsbygden utifr n landsbygdsstrategin ska g ra det enklare och nnu mer attraktivt att leva och driva f retag p landsbygden 1 miljon kr riktas i budgeten till arbete med att implementera landsbygdsstrategin Tillg ng till kvalitativ skola och utbildning samt kanaler f r dialog och inflytande r essentiella f r den kontinuerliga utvecklingen av samh llet En fr gestund f r allm nheten inf r utvalda sammantr den i Kommunfullm ktige ut kar inv narnas m jlighet till inflytande och kommunikation Folkh lsa Strategisk inriktning Inv narna ska ges f ruts ttningar f r en god h lsa p lika villkor Strategiskt m l Alla barn och unga ske ges r tt f ruts ttningar till en god h lsa och en trygg uppv xt Prioriteringar Hela kommunen ska beaktas likv rdigt i det strategiska arbetet med att planera utbud och aktiviteter f r ett aktivt fritidsliv i Skara St d till f reningar vars 8

Page 9

verksamhet ger kad livskvalitet f r ldre ska prioriteras Volont rskonceptet M ltidsv n ska inf ras som en del i det viktiga arbetet med att motverka ensamhet bland ldre M jligheten att en utbyggd rackethall kan ge skola och allm nhet m jlighet att delta i racketsporter ska utredas Folkh lsor dets uppdrag ska vara strategiskt och utveckla folkh lsan i Skara Ensamhet har identifierats som den st rsta enskilda faktorn som leder till s mre h lsa bland ldre Att motverka ensamhet r d rf r inte endast en fr ga om kad livskvalitet f r individen det r ocks en samh llsfr ga d r det r n dv ndigt att ta ett gemensamt ansvar I t ex Helsingborg har man framg ngsrikt arbetat med ett volont rskoncept M ltidsv n som riktar in sig p social gemenskap kring en av de vardagsfunktioner d r ensamheten upplevs som mest besv rande Detta koncept ska under en f rs ksperiod inf ras i Skara som en del i arbetet med att bryta ensamhet och utanf rskap Kultur och fritidsn mnden tillf rs 400 000 kr f r st d till f reningar som arbetar med fysisk och psykisk h lsa och att h ja livskvaliteten f r ldre samt volont rsprojekt som M ltidsv n F reningslivet i Skara r rikt och m ngfacetterat Kommunen ska prioritera st d till f reningar vars verksamhet ger kad livskvalitet f r ldre ut ver de prioriteringar som g rs f r att ka j mst lldhet och j mlikhet st rka den fysiska och psykiska h lsan samt motverka utanf rskap bland barn och ungdomar 500 000 kr riktas till detta i budget I budget finns ett utredningsuppdrag f r att genom byggnation f rdigst lla en rackethall som kan tillgodose det behov som finns av tillg ng till banor f r skolor och allm nhet M jlighet ska utredas att komplettera tennisverksamhet med padel och bordtennis F r arbetet med barn och unga r det av stor vikt att ven de barn som inte kan eller vill delta i lagidrotter ska kunna gna sig t idrott och fysiskt aktivitet forskning visar t ex att tillg ng till individuella idrotter r enormt viktig f r barn och unga inom det neuropsykiatriska funktionsvariationsspektrumet Barn och utbildningsf rvaltningen i Skara f r ett uppdrag att ta fram en plan f r fysisk aktivitet och h lsofr mjande tg rder i den dagliga undervisningen Barn och utbildningsn mnden tillf rs under 2019 200 000 kr f r att utveckla och st rka arbetet med fysisk aktivitet och h lsofr mjande arbete i den dagliga verksamheten 9

Page 10

Milj Strategisk inriktning Alla ska kunna leva i ett samh lle som tar ansvar f r klimat och milj Strategiskt m l Alla beslut ska bidra till ett milj m ssigt h llbart samh lle Prioriteringar Upphandlingar ska ha ett perspektiv d r h llbarhet och lokalproducerat ska prioriteras Alla investeringar ska ha ett h llbarhetsperspektiv d r f rnyelsebar energi och lokalproducerad kvalitet ska vara i fokus Arbetet med att upphandla milj v nligt st rks av ny samverkan Satsningar p f rnyelsebar energi ger h llbarhet p sikt Kommunen ska planera f r infrastruktur vad g ller upps ttande av laddningsstolpar f r eldrivna fordon En parkeringsstrategi ska tas fram som ger f ruts ttningar att arbeta bort problemet att m nga fordon tvingas k ra l nga str ckor i s kandet efter parkeringsplatser och on digt k rande som beror p att parkeringstiderna r f r korta och fordon d rf r m ste flyttas mellan parkeringsplatser Innovation och utveckling i vergripande milj fr gor sker ofta i samverkan Vi f resl r att en utredning tas fram f r att se m jligheter till mer samverkan p milj omr det inom kommunalf rbundet Skara kommun ska ha en positiv h llning till solida f reningar som vill arbeta med vatten avlopp och fiber H llbara satsningar p en modern uppkopplad landsbygd kr ver att kommunen har en positiv syn p effektiva l sningar Skara energi och Vallebygdens energi har tillsammans fibersatt t torterna nu forts tter bredbandssatsningen p landsbygden vilket r av stor vikt f r att kunna b de leva och driva f retag i hela kommunen Skara reningsverk uppfyller dagens krav men sl pper nd f rbi en del mnen som kan vara skadliga f r m nniskor och natur Ett kommunalt utredningsuppdrag blir att utreda om det r m jligt och vad det i s fall skulle kosta att bygga ytterligare reningssteg f r att f rb ttra reningen Uppdraget r ven att forts tta och intensifiera uppstr msarbetet 10

Page 11

Tillv xt Utveckling Strategisk inriktning Alla ska ha m jlighet till en utbildning och en meningsfull syssels ttning Strategiska m l Utbildningsniv n i Skara kommun ska h jas St rka arbetsmarknaden i Skara tillsammans med n ringslivet Prioriteringar Skaras utveckling ska st djas s att fl det av f retagsamhet utveckling och interkommunala ers ttningar r positivt Strategisk samverkan Det finns i nul get ca 100 anst llda p SLU i Skara Vid SLU bedrivs forskning som vi ska vara stolta ver som r en unik tillg ng av nationell och internationell betydelse vars v rde f r kommunen m ste v rnas och utvecklas Uddetorp och BYS bedriver h gkvalitativa utbildningar i Skara och ing r i ett utbildningsn tverk som kan ge positiv terverkan i Skara kommun Nu utvecklas ven utbildningsutbud p Axevalla som VGR r huvudman f r I Skara kommun finns ett stort antal organisationer och f retag som kan utvecklas och bidra till kommunens n ringsliv inom de f r Skara s viktiga gr na n ringarna d r samverkan med dessa forsknings och innovationsinriktade utbildningar kan ge stor positiv effekt AgroV st har f tt medel fr n Sparbanksstiftelsen och kommunalf rbundet f r att utveckla Gr na m ten vilket ger utvecklingen en stark fram triktning M let r att f till en innovationsnod i Skara kring de gr na n ringarna Ett fokus f r Skara r att vara en aktiv part och fr mja en s dan utveckling N ringsliv f r en h llbar framtid F retagande och entrepren rskap r f ruts ttningar f r ett Skara som g r st rkt in i framtiden Kommunen ska verka f r en kontinuerlig samarbetsfr mjande dialog kring hur de b sta f ruts ttningarna skapas f r n ringsliv och f retagande och i detta ven finna utg ngspunkter i det regionala samarbete som finns kring n ringslivsfr gor Det kommunen kan g ra f r att bidra till ett bra f retagsklimat ligger i den service och det myndighetsut vande som kommunen erbjuder Det r d rf r viktigt att f retagare vet vart de ska v nda sig och kan f svar p sina fr gor p ett snabbt och smidigt s tt Det handlar 11

Page 12

om bra bem tande med korta handl ggningstider r ttss kerhet och snabba beslutsv gar Det ska vara enkelt att etablera sig i Skara och det ska vara enkelt att utveckla sitt f retag i Skara N ringslivsfr gornas betydelse f r Skaras m jlighet att l sa dagens och framtidens utmaningar r direkt avg rande Detta inneb r att det r absolut n dv ndigt att verka f r s stor politisk enighet som m jligt kring n ringslivsutveckling s att beslut som tas r f rankrade och fattade i s stor enighet som m jligt och med s starkt och brett mandat som m jligt vilket r enda v gen till h llbara l sningar och l ngsiktighet Det kommunala engagemanget i N ringslivsr det m ste d rf r omfatta politisk n rvaro d r s v l ledning som opposition r representerade Ett n ringslivskluster ska skapas genom att medarbetare och kompetenser inom kommunens olika verksamheter bildar ett samverkans och innovationsnav kring n ringslivschefen Uppdrag f r framtidens kompetens Vuxenutbildningen i Skara omfattar betydande kompetens inom omr den som efterfr gas p arbetsmarknaden t ex yrkesutbildningar Ett viktigt uppdrag blir att i samverkan med n ringslivet utforma uppdragsutbildningar Idag fullg rs lagkraven p kartl ggning av nyanl nda av m nga instanser s som AME Vuxenutbildningen och Omsorgsf rvaltningen Ett uppdrag blir att samordna s att man endast g r en kartl ggning som kan anv ndas av alla myndigheter och instanser som har kartl ggningskrav P s s tt visas omtanke om individen samtidigt som arbetet f rb ttras och effektiviseras Mentorsprojekt i samarbete mellan gymnasieutbildningar och lokala f retag skapar kontaktytor som kan befordra att ungdomar terv nder till Skara f r att arbeta och starta f retag efter fullbordad h gskoleutbildning De nya m len f r skolans digitalisering f ljs upp med kompetensutveckling f r den pedagogiska personalen f r att alla barn och ungdomar i Skara ska kunna utvecklas s l ngt som m jligt och f rberedas f r aktivt medborgarskap och ett arbetsliv i f r ndring Enligt 12

Page 13

fullm ktigebeslut ska kriterierna f r Guldtrappan vara uppfyllda inom skolv sendet i Skara 2019 D refter b r motsvarande arbete genomf ras i vriga f rvaltningar V rna om Skaras resurser Det r av stor vikt f r Skaras utveckling att fl det av f retagsamhet utveckling och interkommunala ers ttningar r positivt Satsningar inom kommunala verksamheter kreativa n ringar utbildning och samarbeten med externa partners inom t ex social f retagsamhet kan inte ses som separata projekt i det moderna samh llet m ste synergieffekter och gemensamma intressen kunna tillvaratas varf r samordning r av vital vikt Kommunledningsf rvaltningen f r i uppdrag att prioritera utvecklingen av Skara som samlingsplats f r verksamhet och innovation inom kreativa n ringar och bes ksn ring och en l rdomsstad som utvecklas positivt i konkurrensen Social f retagsamhet Katedralskolan uppdragsutbildningar bes ksn ring och s vidare har tydliga ber ringspunkter d r samordning synkroniserade och gemensamma marknadsf rings och utvecklingsstrategier kan f rena dessa perspektiv vilket r n dv ndigt eftersom verksamheterna r beroende av varandra De 500 000 kr som tidigare utgjort bidrag till utveckling av Music Factory avs tts i budget f r detta riktade uppdrag 13

Page 14

Verksamhet Strategisk inriktning All verksamhet ska vara h llbar ur socialt ekonomiskt och milj m ssigt perspektiv Strategiskt m l Kommunens verksamhet pr glas av samverkan effektivitet kvalitet och ett gott bem tande Prioritering K rnverksamheten ska vara i fokus f r de kommunala satsningarna 2019 2021 Skara kommun ska se positivt p etablering och utveckling av alternativ som ger inv narna valfrihet och st dja socialt f retagande Omsorgsn mnden Omsorgen r till f r att hj lpa till n r vi sj lva och de n rmaste inte r cker till det handlar om m nniskor det handlar om dig och mig H r erbjuds st dfunktioner f r de som beh ver det Idag kr vs pr vning av vilka behov var och en har innan det kan bli tal om exempelvis hemtj nst Tryggheten och bekv mligheten f r de ldre kar om de sj lva kan v lja att ta del av den hj lpen efter sin 80 rs dag P det viset minskar ocks arbetsbelastningen i den administrativa delen vilket inneb r att uppdraget i princip r kostnadsneutralt Omsorgen har under flera r redovisat underskott och p visat behov i verksamheten F r att kunna arbeta l ngsiktigt med en h llbar utveckling vad g ller ekonomiska f ruts ttningar s v l som kvalitet och r ttss kerhet utvidgas nu f rvaltningens grundram Detta bidrar ocks till b ttre trygghet och arbetsro hos medarbetarna i f rvaltningen vilket hj lper till att motverka h ga sjuktal och kompetenstapp F rs ket att ha en ut kad grundbemanning f r att f ner kostnader och negativ personalp verkan har fallit v l ut i synnerhet tillsammans med projektet H llbart yrkesliv F rvaltningen f r nu i uppdrag att utreda hur grundbemanningsprincipen och vrig utveckling genom H llbart yrkesliv projektet b st tillvaratas Hemv rden beh ver st d f r effektivisering och kvalitetsutveckling och utrymme f r valfrihet b r st djas Trygghet och s kerhet f r hemv rden och hemtj nsten r ett perspektiv som ska prioriteras 14

Page 15

N dv ndiga satsningar p de olika boendeformer f r ldre som Skara idag har brist p m ste g ras liksom p ut kningar inom korttidsboende varf r plan och bostadsf rs rjningsarbetet tillf rs 1 miljon i ambitionsh jande resurs Omsorgsf rvaltningen f r i uppdrag att inom den ut kade ramen utreda m jligheterna att kombinera framtagandet av boenden f r att m ta den demografiska utvecklingen g llande s v l ldreboendeformer som f rskola med en kad m jlighet att ha m jlighet att i Skara m ta v ra egna och m jligen ven andras behov av platser f r placeringar av t ex psykiskt sjuka vuxna Detta kar Skaras m jlighet till kostnadseffektivitet i ett h llbart perspektiv I investeringsbudgeten finns nu 65 miljoner f r att bygga tv f rskolor varav en i n gon form av kombination samverkan med ett trygghetsboende I ett centralt l ge kommer detta att ge m jlighet till h jd livskvalitet social samverkan generationsm ten personalutveckling och effektivisering Utg ngspunkten r att v lja placering bland f rslagen Vasaparken Marieberg Skaravallen Myrstacken samt S rskogen men andra f rslag kan beaktas M nga kommuner har utvecklat framg ngsrika modeller f r arbete med att minska behovet av f rs rjningsst d genom riktade och f rebyggande insatser Omsorgsf rvaltningen f r i uppdrag att ta fram en Rehabplan f r Skara d r man samverkar mellan f rvaltningar kring f rebyggande insatser och krav p motprestation i enlighet med t ex Solnamodellen d r konkreta tg rder som inledande hembes k m m visat sig ge god effekt Arbetet med handlingsplanen Barn och unga forts tter och i enlighet med tidigare beslut utg r 1 miljon rligen till omsorgsn mnden f r detta viktiga arbete med tidiga insatser st d till familjer och f rvaltnings verskridande samarbete Omsorgsn mnden f r ocks i enlighet med tidigare beslut fortsatt 500 000 rligen f r arbete med insatser och aktiviteter f r ldre och unga Barn och utbildningsn mnden Skolan r till f r eleverna och ska erbjuda m jlighet att v xa och utvecklas b de kunskapsm ssigt och som m nniska D rf r ska skolan utg fr n elevens behov s att var och en erbjuds m jlighet att n sin fulla potential Den som g r i en skola i Skara ska erbjudas b sta m jliga skolg ng I ett samh lle pr glat av m ngfald r inkludering utifr n var och ens 15

Page 16

behov och f ruts ttningar nyckeln till en starkare framtid Genom att satsa p s v l f rskola och grundskola som gymnasieskola kommer Skara att utvecklas som skolstad Det systematiska kvalitetsarbetet visar att Skaras elever trivs och k nner sig trygga i skolan Under flera r har dock elevernas kunskapsresultat sjunkit rligen visar resultaten p nationella prov och betygsstatistik att eleverna lyckas allt s mre och andelen elever som l mnar grundskolan med godk nda betyg och blir beh riga till gymnasiet och som sedan uppn r kraven f r en gymnasieexamen sjunker J mf rt med vriga riket har resultaten i Skara haft en ytterligare negativ utveckling varf r arbetet med Fullf ljda studier m ste st rkas Ambitionsniv n i skolan m ste h jas satsningar p verksamheten r n dv ndiga f r att v nda den nuvarande trenden F rskolan i Skara beh ver l ngsiktiga planeringsf ruts ttningar vad g ller personal lokaler och utveckling Kommunen ska se positivt p kvalitetss krade externa akt rer som vill erbjuda alternativ pedagogisk omsorg som bidrar till kvaliteten och valfriheten I investeringsbudgeten finns nu 65 miljoner f r att bygga tv f rskolor f r ca 120 barn varav den ena i n gon form av kombination med ett trygghetsboende I ett centralt l ge kommer detta att ge m jlighet till social samverkan generationsm ten personalutveckling och effektivisering Tv enheter kar ocks den framtida flexibiliteten samt kvalitet och valfrihet M C KD m ter ocks upp behovet av att kunna st rka inneh ll och bemanning genom en ut kad grundram Grundskolan i Skara beh ver st rkt och utvecklad elevh lsa Speciall rare ven som central resurs att disponera utifr n behov skulle minska belastningen p enheter med m nga elever med s rskilda behov vilket skulle bidra till en likv rdig skola Arbetsmilj n i grundskolan ska k nnetecknas av trygghet och arbetsro Samarbete med BR och implementering av de metoder f r likv rdigt arbete med konfliktl sning och att motverka kr nkande s rbehandling ska prioriteras I den kompensatoriska resursf rdelningsmodellen ska ven elevernas resultat beaktas I Skaraborg p g r nu i kommunerna arbetet med att utveckla gymnasieskolorna utifr n det kade elevantal som den demografiska utvecklingen lett till I en tid d samverkan och 16

Page 17

utveckling r beroende av att n ringsliv utbildningsv sende och avn mare krokar arm och bygger synergieffekter r det n dv ndigt att Skaras gymnasium st r starkt och v l rustat att ing i kvalitetsutbudet I ett modernt samh lle m ste en attraktiv kommun kunna ing i ett brett perspektiv d r v ra inv nare utbildas till en utvidgad arbetsmarknad och d r v ra utbildningar r attraktiva i ett st rre sammanhang i enlighet med t ex kommunalf rbundets genomf randeplan Skaras unika l ge och resurser g r gymnasiet till en framst ende resurs i arbetet att utveckla Skara som bostadsort och attraktiv plats att etablera och utveckla f retag i Efter att i flera r ha utsatts f r neddragningar och effektiviseringskrav utan konsekvensanalyser m ste nu en l ngsiktig satsning p gymnasium och vuxenutbildning genomf ras I nul get kommer ungef r h lften av Katedralskolans elever fr n annan ort och bidrar genom interkommunal ers ttning till kommunens int kter samt till kompetensf rs rjningsbryggor in i Skara denna riktning f r Barn och utbildningsn mnden i uppdrag att utveckla och st rka Katedralskolan beh ver liksom f rskolan l ngsiktiga planeringsf ruts ttningar vad g ller personal lokaler och utveckling Den ut kade budgetramen ger m jlighet att endast g ra positiva programjusteringar under planperioden vilket motverkar kortsiktiga besparings tg rder med negativa konsekvenser f r verksamheten Uppdraget till kommunledningens f rvaltning att med ett riktat bidrag om 500 000 r 2019 ger m jlighet att utforma och oms tta en marknadsf ringsplan f r gymnasieskolan En kvalitetsh jande ramjustering g rs med 4000 000 kr F rskola elevh lsa och gymnasium ska prioriteras Ambitionsh jningen ska vara elev och verksamhetsn ra och inte g lla ledningsniv och f rvaltning Kommunstyrelsen Arbetet med det fastst llda planarbetet inom bostadsf rs rjningsprogrammet ska prioriteras f r Skaras fortsatta utveckling Det r avg rande att den som vill bo eller driva f retag i Skara ska ha tillg ng till ett gott utbud av fastigheter och enkla beslutsv gar F r att st rka denna framtidssatsning tillf rs kommunstyrelsen 1 miljon f r ambitionsh jning g llande bostadsf rs rjning och planarbete 17

Page 18

Sedan tidigare har den centrala ekonomienheten flyttats ut till verksamheter och f rvaltningar med god effekt d det bidragit till att kompetensen finns n rmare verksamheten och dialogen blir kontinuerlig Det har ocks haft den positiva effekten att f rtydliga st dfunktionen som inte ska f rv xlas med en ledningsfunktion F r att forts tta detta positiva utvecklingsarbete flyttas nu delar av den centrala HR resursen ut till verksamheter och n mnder vilket ligger i strategisk linje med att den centrala resursen i stor utstr ckning verg tt till operativt arbete Resursen 6 1 miljon f rdelas p n mnd som f rfogar ver hur den ska f rvaltas och vilka kompetensprioriteringar man vill g ra Centralt beh lles liksom g llande ekonomin en chef och stabsfunktion Externa konsulter strateger och akt rer f r endast i yttersta s rfall anv ndas Kommunikationsenhet bes ksn ring och kultur och fritidsverksamhet f r i uppdrag att samverka f r att d rigenom f tillg ng till all beh vlig kompetens in house vilket leder till en effektivisering s att kostnader f r externa akt rer kan begr nsas till ett minimum varf r budgeten reduceras med 1 miljon f r besparingar g llande externa kostnader Verksamheten i f rvaltningen ska styras enligt principen att det n dv ndiga genomf rs det nskv rda genomf rs med f rsiktighet om ett extra resursutrymme finns Kommunens striktare resepolicy ska implementeras Internationaliseringsstrategin ger ledning f r det viktiga arbetet med att utbyta kunskap och erfarenheter p ett s tt som gynnar Skara Medlen ska anv ndas utifr n ett strikt perspektiv d r barns och ungas m jligheter till utbyten prioriteras och representation och resor minimeras 1 miljon riktas till att f rverkliga landsbygdsstrategin Detta kan f rdelas p annan n mnd och kan t ex g lla belysning utanf r t tort st d till f reningslokaler underh ll av enskild v g och skolskjutsar 18

Page 19

Kultur och fritidsn mnden Skara har ett rikt och blomstrande f reningsliv som g r viktiga insatser f r Skaras attraktionskraft och f r livskvaliteten f r alla som lever och verkar i Skara Vid f rdelning av f reningsst d ska f reningar prioriteras vars verksamhet bidrar till h jd livskvalitet f r de ldre samt f reningar som utvecklar fysisk och psykisk h lsa hos barn och ungdomar och motverkar utanf rskap i dessa grupper Sammanlagt utg r ett riktat st d p 900 000 f r arbete med f reningar som h jer livskvaliteten f r ldre utvecklar barns och ungas fysiska och psykiska h lsa samt motverkar utanf rskap P Vilans fritidsomr de utreds m jligheten att ut ka med en ombyggd nybyggd rackethall och omr det f r en f rb ttrad gestaltning Detta bidrar till det l ngsiktiga strategiska arbetet med att utveckla fritidsomr det I investeringsbudgeten f r 2019 avs tts 1 miljon f r att f rdigst lla renoveringar av ishallen som inte fullf ljts N mnden f r i uppdrag att utreda konsekvenserna av en terg ng till ett intraprenadsystem f r Vilan och dess verksamhet samt en h jning av de externa hyresavgifterna i verksamheten N mnden f r service och teknik Fortsatt arbete med att utveckla trygg och vacker gestaltning i hela kommunen ligger i plan och budgetf rslaget fr n M C KD ger m jlighet att h ja ambitionsniv n g llande yttermilj er utanf r Skara t tort Under de senaste tre ren har stora investeringar gjorts i stadsmilj n med att rensa bort gamla anl ggningar med h ga krav p underh ll s som omgestaltningen av Skaraborgsgatan och Bj rndammsparken som nu forts tter Investeringar har ven gjorts i effektivare maskinpark och en utredning visar ocks p effektiviseringsm jligheter g llande ett utvecklat arbete med hur kommunens bilpark anv nds Den ut kade produktivitet inom ram som man systematiskt genomf rt inom omsorg och skola b r ocks g att genomf ra inom t ex Gata och Park I budgetf rslaget har d rf r ett effektiviseringskrav p 4 st llts som riktas mot detta 19

Page 20

Kostenhet och lokalv rd ska anslagsfinansieras varf r styrning av ekonomin blir tydligare M C KD har i budgetf rslaget ett medarbetarperspektiv d r utveckling fr n projektet H llbart yrkesliv ska beh llas f r att motverka kompetenstapp och h ga sjukskrivningstal Inom n mnden f r service och tekniks ansvarsomr de uppvisas mycket oj mna sjukskrivningstal som ven har tydlig slagsida f r de kvinnliga anst llda N mnden f r i uppdrag att fortsatt arbeta med att motverka h ga sjukskrivningstal och verka f r j mst lldhet och heterogenitet 20

Page 21

Medarbetare Kommunfullm ktiges m l strategisk inriktning Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare d r gott ledarskap tillsammans med ett bra medarbetarskap utvecklar verksamheten Strategiska m l Samtliga medarbetare uppskattar och k nner sig uppskattade p sin arbetsplats Prioriteringar Att beh lla och utveckla skickliga medarbetare Flera politiska beslut initierade av M C och KD under mandatperioden st rker och utvecklar medarbetarskapet i Skara Kommunfullm ktige har t ex beslutat om att alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan att vid upphandling av fortbildning ska akademisk och vetenskapligt f rankrad s dan prioriteras och att personalstrategin ska kompletteras med en riktlinje f r hur och att kommunen ska arbeta med att beh lla medarbetare En plan ska tas fram f r hur kommunen tillser att alla chefer i kommunen r f rtrogna med de politiska besluten och implementerar dem Ett medarbetarpaket st lls samman som f rtydligar f r alla medarbetare de f rm ner man som anst lld i Skara kommun har tillg ng till friskv rd terminalglas gon st d till fritidsstudier m m Det r viktigt att alla medarbetare har information som till ter att dessa utnyttjas s att trivsel och h lsa kan utvecklas Fortsatt arbete med bem tande ska genomsyra all kommunal verksamhet Allt ledarskap i Skara ska vara inlyssnande och efterstr va medinflytande h llbarhet och gemensam utveckling av verksamheten Det r av stor vikt f r Skaras utveckling att ledarna kan ta vara p st rka och utveckla alla medarbetares drivkrafter och initiativf rm ga Tillsammans ska vi forts tta att utveckla en verksamhet som alla kan vara stolta ver Under ret ska utbildningsbehov bland verksamheternas chefer inventeras Skara kommun som arbetsgivare m ste v rna om de skickliga chefer som leder arbetet och ge dem alla f ruts ttningar att utvecklas och ha r tt verktyg f r att l sa sin komplexa och viktiga uppgift Att alla rektorer i kommunen ges m jlighet att under goda villkor genomg 21

Page 22

rektorsutbildningen r avg rande att alla chefer i omsorgen har relevant chefsutbildning och att alla personer som p delegation fattar chefsbeslut har r tt beh righet f r besluten t ex rektorsutbildning f r den som p delegation fattar beslut p skolledningsniv utan att vara rektor ska vara sj lvklart Om en inventering visar att detta brister ska utbildning f r dessa chefer prioriteras Alla chefer i Skara ska ha utbildning och beh righet f r de uppgifter som ing r i deras arbetsbeskrivning Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Varje medarbetare ska k nna sig uppskattad och ges utrymme att anv nda hela sin yrkesskicklighet i sitt arbete Genom flexibilitet individuella l sningar bekr ftande ledarskap och tillit som ledord f r var och en som r anst lld i Skara m jlighet att utvecklas och g ra sitt b sta m bra p jobbet och forts tta ge alla som lever och verkar i Skara den service av h gsta klass som pr glar k nslan av Skara 22

Page 23

SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen 6 100 000 omdisponeras fr n KS till n mnder 1 miljon effektiviseringskrav g llande samverkanseffekter och anv ndande av intern kompetens 1 miljon enligt tidigare beslut g llande h jd ambitionsniv ronm rks f r bostadsf rs rjning trygga milj er samt planarbete 1 miljon tillf rs f r ambitionsh jning g llande landsbygdsstrategin vilka kan omdisponeras till n mnd detta kan t ex g lla belysning utanf r t tort st d till f reningslokaler underh ll av enskild v g seniorpriser i kollektivtrafiken och flexiblare skolskjutsar Service och teknik Effektiviseringskravet under 2019 blir 4 utifr n konkretiserade effektiviseringsf rslag Omsorgsn mnden 1 miljon rligen riktas till implementering av handlingsplanen Barn och unga i enlighet med tidigare beslut Omsorgsn mnden f r ocks i enlighet med tidigare beslut fortsatt 500 000 rligen f r arbete med insatser och aktiviteter f r ldre och unga 4 miljoner tillf rs under 2019 i enlighet med tidigare beslut f r att m jligg ra l ngsiktig planering och utveckling nu ven ev HR f rst rkning Effektiviseringskravet minskas till 0 5 f r att m ta en h gre politisk ambitionsniv En kvalitetsh jande ramjustering g rs d rut ver med 5 000 000 kr Kultur och fritidsn mnden 500 000 enligt tidigare beslut rligen f r st d till idrott och f reningar 400 000 rligen enligt tidigare beslut f r st d till samverkan med civilsamh llet riktas i f rsta hand till projektet M ltidsv n och annan verksamhet som h jer livskvaliteten f r ldre samt f reningsarbete som f rb ttrar fysisk och psykisk h lsa 23

Page 24

Barn och utbildningsn mnden Barn och utbildningsn mnden tillf rs under 2019 200 000 kr f r att utveckla och st rka arbetet med fysisk aktivitet och h lsofr mjande arbete i den dagliga verksamheten Den riktade satsning som g rs via Kommunstyrelsen g llande marknadsf ring och kommunikation ger 500 000 kr i syfte att st rka Vuxenutbildningen och gymnasieskolan 4 miljoner tillf rs under 2019 i enlighet med tidigare beslut f r att m jligg ra l ngsiktig planering och utveckling nu ven ev HR f rst rkning Effektiviseringskravet minskas till 0 5 f r att m ta en h gre politisk ambitionsniv genom hela utbildningskedjan En kvalitetsh jande ramjustering g rs d rut ver med 4 000 000 F rskola elevh lsa och gymnasium ska prioriteras Investeringar En miljon f r att f rdigst lla renovering av ishallen 25 miljoner f r investering i en f rskola f r ca 60 barn r 2019 40 miljoner f r investering i en f rskola f r ca 60 barn i samspel med trygghetsboende r 2020 24