Return to flip book view

Bud

Page 1

Med plan 2021-2022 ALLIANSEN i Skara

Page 2

2 Utveckling och förändring Sverige är inne i en tid av snabb omställning och utveckling. Skara har unika och goda möjligheter att omsätta förändring i positiv utveckling. En förutsättning för detta är att tidigt identifiera dagens utmaningar för att tillgodose framtidens behov. Avgörande är också kommunens förmåga att flexibelt och med mod och kraft ta vara på Skaras tillgångar, skapa utrymme för tillväxt, och utveckla viljan att ta sig an nya utmaningar med tillförsikt och framtidstro. I Skara ska varje människa kunna leva ett värdigt, gott och tryggt liv med rika möjligheter i alla livets skeden. Det framgångsrika och långsiktiga arbetet med folkhälsa ger idag allt högre medellivslängd och glädjande förmåga att även i hög ålder leva ett aktivt liv, men också ett ökande behov av trygga boenden och god omsorg. En arbetsmarknad i förändring med nya, högre krav på flexibilitet och kompetens ger också skolan och utbildningsväsendet ett skärpt uppdrag att ge varje barn möjlighet att nå sin fulla potential samt varje vuxen möjlighet till fortsatt utbildning. I årets budget finns därför genomgripande satsningar på moderna lokaler som ger möjlighet till såväl högre kvalitet som effektivitet i arbetssätt inom skola och omsorg. De investeringar som görs i ett nybyggt särskilt boende, nya förskolor, trygghetsboende och skolbyggnader är avgörande för att Skara ska kunna erbjuda den kvalitet och service som är nödvändig när behoven ökar eller förändras. Alliansen prioriterar investeringar som lägger grund för trygghet, ekonomisk hållbarhet, likvärdighet och en stark framtid för hela samhällsgemenskapen. För framtiden kommer det att behövas en stark samhällsstruktur som klarar en ny tids utmaningar. Alla människors möjlighet att delta i, och bidra till, samhällsgemenskapen är avgörande. Skara som attraktiv plats för näringsliv och boende, som skolstad, som kulturnav samt besöksmål och naturresurs kan tack vare budgetens investeringspaket och reformer för stärkt service och kvalitet fortsätta utmärka sig. Stadsplanering, stärkt sammanhållning mellan landsbygd och tätort och ett stärkt miljöprogram värnar om nästa generations möjligheter att leva det goda livet i Skara.

Page 3

3 En kommun kan planera för tillväxt, stagnation eller avveckling. Alliansens budget och politiska program planerar för tillväxt, och ett Skara som välkomnar och värnar om människor och mänsklig kraft. Morgondagens utmaningar klarar vi tillsammans, genom att förvalta vårt pund idag. Lars Berg (C) Leif Brohede (KD) Karl-Gustav Bynke (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Ylva Pettersson (M)

Page 4

4 Innehållsförteckning Utveckling och förändring ....................................................................................................................... 2 Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 4 Ekonomi ................................................................................................................................................... 5 Omvärld ............................................................................................................................................... 5 Investeringar ....................................................................................................................................... 5 Drift ..................................................................................................................................................... 5 Medborgare ............................................................................................................................................. 6 Folkhälsa .................................................................................................................................................. 8 Miljö ......................................................................................................................................................... 9 Tillväxt och utveckling ........................................................................................................................... 11 Strategisk samverkan ........................................................................................................................ 11 Besöksnäring ..................................................................................................................................... 12 Näringsliv för tillväxt och välfärd ...................................................................................................... 13 Utveckla Skaras resurser ................................................................................................................... 13 Medarbetare ......................................................................................................................................... 14 Medarbetarskap ................................................................................................................................ 15 Ledarskap .......................................................................................................................................... 16 Verksamhet ........................................................................................................................................... 17 Kommunstyrelsen .............................................................................................................................. 17 Miljö och byggnadsnämnden ............................................................................................................ 19 Omsorgsnämnden ............................................................................................................................. 19 Myndighet, stöd och behandling ................................................................................................................. 20 Vård och omsorg ......................................................................................................................................... 21 Barn och utbildning ........................................................................................................................... 23 Utbildningsmångfald i Skara ....................................................................................................................... 23 Förskola ....................................................................................................................................................... 24 Grundskola................................................................................................................................................... 24 Gymnasium .................................................................................................................................................. 25 Vuxenutbildning .......................................................................................................................................... 27 Trygghet och studiero .................................................................................................................................. 28 Kultur och fritidsnämnden................................................................................................................. 29 Service och teknik .............................................................................................................................. 29 Sammanfattning .................................................................................................................................... 31 Prioriteringar i budgetförslaget ........................................................................................................ 31 Ingående förutsättningar enligt tidigare budgetbeslut .................................................................... 32 Investeringar ..................................................................................................................................... 32 Budgetförslagets resultatmål ........................................................................................................... 32

Page 5

5 Ekonomi Omvärld Skara står liksom övriga kommuner i Sverige inför ökande behov i välfärden. En allt äldre befolkning måste erbjudas möjligheter till ett rikt och värdigt liv med god omsorg och tryggt boende som kommer att behövas under allt längre tid. Fler barn behöver omsorg och utbildning, och infrastruktur och miljöåtgärder måste utvecklas. Samtidigt vänder konjunkturen efter en längre högkonjunktur. En rakt uppåtvändande demografisk kurva med ökade krav på vård, skola och omsorg kräver att kommunen till fullo kan implementera ny teknik, nya arbetsformer och effektiva driftslösningar som möjliggör att kvaliteten kan bibehållas eller öka samtidigt med ett krav på ekonomisk balans. Detta kan endast åstadkommas genom att investera i lokaler och teknik som ökar effekten och kvaliteten, och genom att förändra arbetssätt. Exempel på detta är den i Skara beslutade rätten till heltid för alla och ny mentorsorganisation i högstadium och gymnasieskola. Investeringar Investeringar är nödvändiga för att möta de demografiska behoven och skärpta krav på kvalitet och driftseffektivitet. Budgeten innehåller därför uppdrag att bygga ett nytt särskilt boende och att möjliggöra ett köp av den tidigare seminariebyggnaden, 55 miljoner är sedan tidigare budget avsatta för nya förskoleplatser, 14 miljoner för nya och renoverade lokaler för skola och utbildning ligger nu i budget samt 1 miljon för tekniska lösningar för Meröppet på biblioteket, därutöver har Centrumbostäder beslutat om trygghetsboende. Alliansen föreslår en omfattande investering i framtidens möjlighet att ge kvalitet och service utifrån en ekonomi som förutspås ge striktare villkor och som därför kommer att ställa höga krav på beredskap för att utnyttja ny tekniks möjligheter, skickliga medarbetares fulla kompetens och ökade synergieffekter. Drift Under flera år har demografikurvan och ökade lagkrav i kommunens verksamheter bidragit till ökade kostnader. Detta borde ha lett till ett omfattande omvandlingstryck under de

Page 6

6 senaste tre åren, som dock uteblivit då tillfälliga och unika statsbidrag, främst i relation till migration, behandlats som del av kommunens grundbudget. Nu måste därför dessa års uteblivna reformer återhämtas och utvecklas. För att detta ska vara möjligt måste de tidigare årens dolda underskott täckas. Detta innebär att en skattehöjning är oundviklig. Skattesatsen höjs med 40 öre till 21,50. För att långsiktigt och hållbart såväl följa sunda ekonomiska principer som värna om varje enskild skattekrona är det av största vikt att kommunens samtliga nämnder och styrelser ökar beredskapen att förhålla sig till prognoser och kommande ramar enligt plan. Ett genomgripande arbete med att möta upp kommande behov av kvalitet inom ramen för god ekonomisk hushållning måste fullföljas. Driftskompensation för investeringar till verksamheten återställs till 100 %. Effektiviseringskravet på Barn och utbildningsnämnden respektive Omsorgsnämnden är 1% 2020-22, medan effektiviseringskravet på nämnden för Service och teknik avseende Gata/Park uppgår till 2 % 2020, 1,5 % 2021 och 1% 2022. Denna effektivisering kan av nämnden fördelas såvitt möjligt i hela nämndens verksamhet i Skara. Effektiviseringskravet på Kultur och fritidsnämnden uppgår under 2020 till 1,5 %, 2021 till 2% och 2022 till 1,5%. Effektiviseringskravet på Kommunstyrelsen uppgår till 2% 2020, 1,5% 2021 och 1% 2022, varvid plan- och byggenheten ska undantas från den ökade effektiviseringen 2020 som istället tas ut på övrig verksamhet. Effektiviseringskravet för SMS är 1,5% i samtliga kommuner i samarbetet. Utmaningar: Sund ekonomisk utveckling och investeringsbehov ska göras utifrån styrregler, ekonomiskt läge samt verksamheternas behov. Fokuserade mål: Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans. Amortering av lån ska över tid ske utifrån storleken på de externa lån som kommunen har. Uppdrag för att uppnå målen: Effektiviseringar, investeringsplaner för driftsutveckling. Medborgare

Page 7

7 Att kunna känna sig trygg i Skara, oavsett var man befinner sig och vid vilken tid på dygnet, är avgörande för allas rätt att tillgodogöra sig utbudet och servicen i kommunen. Det är därför en demokratisk grundfråga att verka för att öka den tryggheten. Arbetet med att öka tryggheten genom belysning, strategisk stadsplanering och trygghetsvandringar ska fortlöpa. Kommunen ska även inleda dialog med polisen kring trygghetskameror, utifrån den genomförda inventeringen av platser i Skara där platser som upplevs som otrygga identifierats. Detta arbete ges ökad kraft genom politisk närvaro i Brottsförebyggande rådet och genom samverkansavtal med polisen som ska fokusera på åtgärder för att öka tryggheten i Skara. Alla styrelser och nämnder i Skara ska ha lättillgängliga kanaler för hantering av medborgarnas synpunkter, t.ex. genom Skara kommuns hemsida. Det drogförebyggande och åtgärdande arbetet är en central del i att öka såväl trygghet som folkhälsa i Skara. Det fortsatta arbetet med handlingsplanen för barn och unga är en viktig del i arbetet varför 2 miljoner riktas till detta även 2020. Fortsatta satsningar på fritidsverksamhet och anläggningar i Skara möjliggör förbättrad hälsa och social gemenskap och ska prioriteras. Utifrån den 2019 beslutade utredningen kommer det 2020 att vara möjligt att ta ställning till att omställa driftsformen på Vilan för att kunna ge långsiktig bärkraft i såväl anläggningar som verksamhet och föreningsliv. Skaras unika miljö och naturresurser ska bevaras och stärkas. Alliansens budget innehåller ett ambitiöst miljöprogram som sätter fokus på hållbara lösningar. För att främja planering av trygga miljöer och goda bostadsförhållanden undantas plan- och byggenheten från Kommunstyrelsens utökade effektiviseringskrav 2020. En bärande vägg i ett demokratiskt samhälle är allas rätt att delta och bidra. Varje människas kraft tillvaratas genom utbildning för jobb, satsningar på samverkan med ett stärkt civilsamhälle och god infrastruktur. Särskilt viktigt är att ålder, härkomst, kön och funktionsvariationer ska bidra till mångfald och rikedom istället för att utgöra hinder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en strateg för funktionsvariationsfrågor. Fortsatt utveckling av åtgärder mot ofrivillig ensamhet och

Page 8

8 stärkande av familjens och individens möjlighet att delta och bidra till vårt gemensamma bästa är ett prioriterat område. Skara ska välkomna det nya, och vårda sig om det gamla. Utmaningar: Skara kommun ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, inkludering och trygghet. Fokuserade mål: Alla invånare ska erbjudas bästa möjliga förutsättningar för att leva, bo och verka i Skara. Stärkt tillväxt ska stärka välfärden. Alla ska vara, och känna sig, trygga i Skara. Uppdrag: Den genomförda inventeringen gällande platser med upplevd otrygghet ska följas upp av samtal med polis kring införande av trygghetskameror. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en strateg för funktionsvariationsfrågor. Folkhälsa Skara har unika förutsättningar att erbjuda ett rikt utbud av hälsofrämjande verksamhet. Kulturutbudet är både brett och kvalitativt med möjlighet till såväl deltagande som tillgodogörande. Teaterverksamhet för ungdomar, kulturskola, kulturföreningar, konst- och musikverksamhet och studieförbund som erbjuder kulturverksamhet ska stödjas. Kulturens inverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande ska främjas. Satsningen på Meröppet på biblioteket är en viktig del i arbetet för att främja folkhälsa, inkludering och gemenskap. Fritidsanläggningar och verksamhet som främjar aktivitet och träning är ett prioriterat område. I planering av utveckling och nya anläggningar ska hela kommunen beaktas. Kommunen ska prioritera stöd till föreningar vars verksamhet ger ökad livskvalitet för äldre, utöver de prioriteringar som görs för att öka jämställdhet och jämlikhet, stärka den fysiska och psykiska hälsan samt motverka utanförskap bland barn och ungdomar. Pensionärsföreningar, annat föreningsliv och studieförbund är viktiga arenor, liksom ett Volontärstorg eller projekt som Måltidsvän i enlighet med tidigare beslut. I budget finns ett fortsatt utredningsuppdrag för att genom byggnation färdigställa en rackethall som kan tillgodose det behov som finns av tillgång till banor för skolor och allmänhet. Möjlighet ska utredas att komplettera racketsport med utrymmen med multi-syfte samt klubbutrymmen.

Page 9

9 Folkhälsoperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Utmaningar: Invånarna ska ges förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Fokuserade mål: Alla barn och unga ska ges rätt förutsättningar till en god hälsa och en trygg uppväxt. Hela kommunen ska beaktas likvärdigt i det strategiska arbetet med att planera utbud och aktiviteter för ett aktivt fritidsliv i Skara. Stöd till föreningar vars verksamhet ger ökad livskvalitet för äldre ska prioriteras. Folkhälsorådets uppdrag ska vara strategiskt och utveckla folkhälsan i Skara. Uppdrag: Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillse genomförandet av Meröppet på biblioteket. Miljö Hoten mot miljön är en av vår tids största utmaningar. Att nyttja naturens resurser på ett ohållbart sätt får allvarliga konsekvenser för både människa och samhälle. Det ska vara lönsamt för både företag och privatpersoner att göra gott för miljön. Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val. En bättre miljö förutsätter i dagsläget ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Då krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Skara ska ta fram en plan för att kunna bli fossilt oberoende till 2030. Planen ska vara tidsatt för att kunna nå målet. Det handlar om exempelvis fjärrvärme, förnyelsebart bränsle i kommunens bilar och andra fordon, att använda produkter som är fossilfria med mera. Kommunens klimat- och energirådgivning ska utvecklas. Fler ska kunna ställa om och bidra till en större förändring genom att föregå med gott exempel, där man kan testa, ge tips och råd till både invånare och företag i kommunen. Förutsättningar för en årlig inspirationsmässa tillsammans med intresserade företag som kan visa upp klimatsmarta val

Page 10

10 ska utredas. Investeringar i solceller på kommunens byggnader och mark ska fortsätta, liksom möjliggörandet för fler fastighetsägare att göra samma sak. Under 2020 ska Skara påbörja en grönplan, som kan vara en del i en omarbetad översiktsplan med planering för grönområden och parker. Det handlar om att tillse att den biologiska mångfalden fungerar, tillsammans med övriga ekosystemtjänster. Våtmarker behövs som både genererar biologisk mångfald och hanterar regnvatten, varför det är viktigt att det finns våtmarker på lämpliga platser i hela kommunen. Kommunen ska tillsammans med Avfallshantering Östra Skaraborg och Skara Energi AB regelbundet informera allmänhet och företag hur avlopp, förpackningar och annat avfall skall tas om hand så att avfallet minskas. Skaras reningsverk uppfyller dagens krav, men släpper ändå förbi en del ämnen som kan vara skadliga för människor och natur, t ex läkemedelsrester och mikroplaster. Idag kan inte slammet från reningsverket återföras i kretsloppet, vilket är miljömässigt ohållbart. Arbetet uppströms för att farliga ämnen ska plockas bort innan, och inte släppas ut alls i avloppsvattnet, bör förbättras och ny teknik för mindre miljöpåverkan genom olika former av avfallshantering implementeras. En utredning kring vilket uppströmsarbete som krävs för en bättre vattenkvalitet och klarare vatten i Viktoriasjön ska vara klar senast 2022. Vattnet ska på sikt både vara rent och inbjuda till bad. Skara ska hållas rent från skräp. ”Smart stad” med digital teknik ska användas för att hållbarhet och effektivitet inom såväl sop- och avfallshantering som t.ex. halkbekämpning och bevattning ska utvecklas. Arbetet för att främja mobilitet via gång och cykel ska fortsätta. I staden är avstånden korta vilket gör det enklare att cykla och gå, vilket är bra för båda klimatet och den egna hälsan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ”Hyr och ställ”-cyklar som en del i miljöarbetet och implementeringen av parkeringsstrategin. Skyltar med angivelse av gång- eller cykelavstånd i tid ska placeras strategiskt för att främja mobilitet utan bil mellan t.ex. handelsområden eller Vilan och centrum.

Page 11

11 Utmaningar: Alla ska kunna leva i ett samhälle som tar ansvar för klimat och miljö genom hållbart omställningsarbete och gemensamt ansvarstagande i en värld i förändring. Fokuserade mål: Alla beslut ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Ett mål är att Skara ska vara fossilfritt år 2030. Upphandlingar ska ha ett perspektiv där hållbarhet och lokalproducerat ska prioriteras. Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ”Hyr och ställ”-cyklar som en del i miljöarbetet och implementeringen av parkeringsstrategin. Skyltar med angivelse av gång- eller cykelavstånd i tid ska placeras strategiskt för att främja mobilitet utan bil mellan t.ex. handelsområden eller Vilan och centrum. Innan 2022 ska det utredas hur Viktoriasjön kan bli så ren att den åter blir badbar. Kommunen ska tillsammans med AÖS och SEAB regelbundet informera allmänhet och företag hur avlopp, förpackningar och annat avfall skall tas om hand så att avfallet minskas. Under 2020 ska Skara ta fram en grönplan, som kan vara en del i en omarbetad översiktsplan med planering för grönområden och parker. Förutsättningar för en årlig inspirationsmässa tillsammans med intresserade företag som kan visa upp klimatsmarta val ska utredas. Nämnden för Service och teknik får i uppdrag att tillse att digitala lösningar för hållbart arbete med sopor, halka, bevattning mm tas fram. Skyltar med angivelse av gång- eller cykelavstånd i tid ska placeras strategiskt för att främja mobilitet utan bil mellan t.ex. handelsområden eller Vilan och centrum. Tillväxt och utveckling Strategisk samverkan Det finns i nuläget ca 100 anställda på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Vid SLU bedrivs forskning som Skara ska vara stolt över, som är en unik tillgång av nationell och internationell betydelse vars värde för kommunen måste värnas och utvecklas. Naturbruksskolan och BYS bedriver högkvalitativa utbildningar i Skara och ingår i ett utbildningsnätverk som kan ge positiv återverkan i Skara kommun. Nu utvecklas även utbildningsutbud på Axevalla som regionen är huvudman för. I Skara kommun finns ett stort antal organisationer och företag som kan utvecklas och bidra till kommunens näringsliv inom de för Skara så viktiga gröna näringarna, där samverkan med dessa forsknings- och innovationsinriktade utbildningar kan ge stor positiv effekt. AgroVäst har fått medel för att utveckla Gröna möten, vilket ger utvecklingen en stark framåtriktning. Målet är att få till en

Page 12

12 innovationsnod i Skara kring de gröna näringarna. Ett fokus för Skara är att vara en aktiv part och främja en sådan utveckling. Önskemålet om förvärv av seminariebyggnaden för Komvux, SFI och kommunens arbetsmarknadsorganisation är en del i att säkerställa Skaras tillgång till en strategisk fastighet Samverkan med regionen, kommunalförbundet, V61 och naturbruksstyrelsen ska främjas, liksom samverkan med privata aktörer för att stärka välfärden. Katedralskolan har under fler år fått en successivt ökande kostnad för lokalhyra per elev i takt med att elevtalen sjunkit och verksamhet lämnat tomma lokaler som lagts på hyran. För att motverka detta har en rad verksamheter utöver gymnasieutbildning förlagts till Katedralskolan med varierande resultat. För att Katedralskolan fortsatt ska kunna vara attraktiv och bedriva högkvalitativ utbildning krävs att verksamhet som förläggs till Katedralskolans lokaler måste bidra till en ökad attraktionskraft och flexibilitet. Därför avtalas med Olinsgymnasiet att delar av Olinsgymnasiets verksamhet bedrivs i Katedralskolans nuvarande lokaler. Härigenom kan synergieffekter utvinnas, samtidigt som den kritiska massan ökar, bredden på utbildningar i fysisk närhet vidgas och utbudet av föreningsliv och aktiviteter stiger. Besöksnäring Skara har unika resurser som ger möjlighet till utvecklad besöksnäring. Genom att stärka besöksnäringen skapas arbetstillfällen och skatteunderlag i Skara. Under åren 2020-2024 ska Skara ingå i projektet Platåbergens geopark. Status som UNESCO geopark lyfter våra unika naturresurser, vilket knyts till att våra kulturhistoriska besöksmål exponeras. Detta ger våra vandringsleder i området, Kata gård och Valle extra goda förutsättningar att stärkas som hållbara besöksmål. Som ett led i detta kan avtal slutas om att köpa Ryttargården och Cafébyggnaden i Varnhem, för att kommunen långsiktigt ska äga den strategiska planeringsmöjligheten. Drift av verksamhet kan med fördel låtas ut till extern entreprenör. 1 V6, Samverkan mellan kommunerna i västra Skaraborg

Page 13

13 Samverkan kring Hornborgasjön, som är ett av Skaras och Falköpings största besöksmål, och Skaras kulturhistoriska besöksmål ska stärkas och utvecklas. Investeringsbudgetens medel för infrastruktursatsningar kan användas till att möjliggöra en ställplats för husbilar i Skara tätort. Näringsliv för tillväxt och välfärd Under 2019 har kommundirektören haft i uppdrag att ta fram underlag för beslut om ett tillväxtmål kopplat till näringsliv och utveckling. Under 2020 ska tillväxtmålet fastställas utifrån underlaget. Härmed skärps fokus på att främja företagande och entreprenörskap och därigenom skapa arbetstillfällen, stärkt välfärd och möjligheten att leva ett gott liv i Skara. En förutsättning för entreprenörer att kunna etablera sig eller expandera i Skara är att plan och bygglovshantering är snabb och enkel. Plan- och byggenheten är därför undantagen från det utökade effektiviseringskravet på Kommunstyrelsen under 2020, vilket ger utrymme för ambitionshöjande åtgärder. Utveckla Skaras resurser Det är av stor vikt för Skaras utveckling att flödet av företagsamhet, utveckling och interkommunala ersättningar är positivt. Satsningar inom kommunala verksamheter, kreativa näringar, utbildning och samarbeten med externa partners inom t.ex. social företagsamhet kan inte ses som separata projekt, i det moderna samhället måste synergieffekter och gemensamma intressen kunna tillvaratas varför samordning är av vital vikt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera utvecklingen av Skara som samlingsplats för verksamhet och innovation inom kreativa näringar och besöksnäring, och en lärdomsstad som utvecklas positivt i konkurrensen. Social företagsamhet, Katedralskolan, besöksnäring och så vidare har tydliga beröringspunkter där samordning, synkroniserade och gemensamma marknadsförings- och utvecklingsstrategier kan förena dessa perspektiv vilket är nödvändigt eftersom verksamheterna är beroende av varandra. De 500 000 kr som utgjort

Page 14

14 budget för det riktade uppdraget att genom marknadsföring öka Skaras gymnasiala intäkter via interkommunala ersättningar, och ställning som skolstad kvarstår. Skaras vackra natur, kulturhistoriska miljöer och vackra stadskärna är resurser som ska tillvaratas. För att stärka tillväxt, besöksnäring och den demokratiska tillgången till det offentliga rummet ska all offentlig konst som köps in och/eller placeras stadigvarande utomhus vara fri att avbilda och dela i såväl tryckt som digital form. Detta innebär att upphovsrättslagens skyddstid ska ha utgått, eller konstverket genom avtal ha fått fri licens CC BY ND2 eller friare, eller motsvarande. Kompensation för sådant avtal ska utgå. Utmaningar: Alla ska ha möjlighet till bra boende, en utbildning och en meningsfull sysselsättning. Fokuserade mål: Utbildningsnivån i Skara kommun ska höjas. Arbetsmarknaden i Skara ska stärkas tillsammans med näringslivet. Skara ska stärka allas möjlighet till bra boende. Skaras utveckling ska stödjas så att flödet av företagsamhet, utveckling och interkommunala ersättningar är positivt. All offentlig konst som köps in och/eller placeras stadigvarande utomhus vara fri att avbilda och dela i såväl tryckt som digital form. Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att arbete med att stärka det interkommunala inflödet genom utvecklat arbete med varumärket Katedralskolan och Skolstaden Skara fortsätter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för möjlighet att köpa strategiska fastigheter i anslutning till besöksmålet Varnhem. Medarbetare Medarbetarna är en kommuns främsta resurs. Arbetet med att värna om medarbetarnas arbetsmiljö, möjligheter att utöva sin yrkesskicklighet i frihet under ansvar och att utvecklas och förbättra sina verksamheter måste prägla alla kommunens förvaltningar. Arbetsmiljöarbetets roll i APT (lagstadgade arbetsplatsträffar) måste stärkas. Facklig samverkan och medarbetardialog ska bygga på aktivt medarbetarskap och ledarskap. 2 CC BY ND är en fri kulturlicens som medger användning, med villkor erkännande av upphovsman, inga bearbetningar.

Page 15

15 Samverkan ska stärkas i Skara, chefer och ledare ska prioritera att genomföra principiellt viktiga, eller organisatoriska förändringar, i enighet. Facklig utbildning ska vara möjlig att genomgå som del av individuell kompetensutveckling. Det är av stor vikt för Skaras utveckling att ledarna kan ta vara på, stärka och utveckla, alla medarbetares drivkrafter och initiativförmåga. I en tid då ekonomin vänder nedåt är detta av avgörande vikt. Heltidsresan påverkar hela kommunen som arbetsplats, och ska därför genomsyra planering och utveckling i samtliga verksamheter. Den nya riktlinjen för att behålla personal ska implementeras och chefer ska uppmuntras att öka Skaras attraktivitet som arbetsgivare genom att leta individuella och flexibla lösningar utifrån medarbetares önskemål och verksamhetens behov. Kommunledningsförvaltningen har återkommande högst betyg i medarbetarundersökningen, och analysen visar på medarbetarnas möjligheter att själva planera sitt arbete och styra över arbetstid och arbetsplats som främsta förklaring. Detta förhållningssätt ska i största möjliga mån vara styrande även i övriga förvaltningar och verksamheter. Medarbetarskap I Skara ska alla medarbetares kompetens uppskattas och komma till sin rätt. Skara kommun ska ha höga och positiva förväntningar på ett aktivt och skickligt medarbetarskap som bär den stolthet och service som genomsyrar Vision 2025. Organisation, medarbetarskap och ledarskap ska baseras på tillit och initiativförmåga. Med gemensam kraft ger Skara bästa service till invånarna. Medarbetarpaketet med de förmåner anställda i kommunen har ska synliggöras. Friskvård och hållbarhet ska främjas. En ny riktlinje för hur vi behåller personal ska ge ökat mandat för flexibilitet, individuella lösningar, och verktyg för att varje medarbetare ska orka och vilja arbeta efter 63 års ålder. Det kommunala målet att medarbetare ska ha inflytande över sin arbetstid ska inte som hittills endast uttolkas som tjänstgöringsgrad, utan även i görligaste mån tas hänsyn till vid schemaläggning som del av det viktiga arbetet med heltidsresan. Skara kommun ska ha en positiv syn på möjligheten att förlägga del av arbete till annan plats.

Page 16

16 De individuella fortbildningsplanerna ska mynna ut i individuell fortbildning. Detta ska utvärderas före 2021 och en plan för stärkt implementering tas fram. Möjligheten att använda kompetensutvecklingsförsäkringar ska utredas. Den individuella lönesättningen ska stärkas med lönespridning som princip. Som led i detta ska kriteriet gällande justering av för hög lön genom sänkt eller utebliven löneökning tas bort från lönesättningsprinciperna då det innebär att en medarbetare som varit skicklig i sin yrkesutövning över tid missgynnas av att ha fått löneökningar i enlighet med prestationskriterierna flera år i rad. Skara ska självklart sträva efter att medarbetarna ska kunna och orka vara skickliga även över tid. Ledarskap Skickliga ledare och chefer ger energi och mod till Skaras verksamheter. Linjeorganisationens tydlighet ska inte begränsa chefernas möjligheter att utveckla sina verksamheter och fatta självständiga beslut för att gynna kvalitet och effekt utifrån uppdraget. Utrymmet för innovation och självständigt ledarskap ska vara stort. Det lönekriterium som tagits fram 2019 för chefer i Skara som lyfter vikten av att ha rutiner för att tillvarata och implementera utvecklingsförslag från medarbetarna visar att Skara kommun som arbetsgivare främjar ett inlyssnande, förändringsbenäget och demokratiskt ledarskap. Den obligatoriska ledarskapsutbildning som alla chefer i Skara kommun genomgår ska uppdateras och kompletteras med ett fokus på den bärande kulturen. Härvid ska Vision 2025 förankras, kommunens beslutade inriktningsbeslut förtydligas och vikten av en kultur baserad på tillit, frihet, flexibilitet, stolthet och ömsesidig respekt belysas. Utmaningar: För att klara verksamhet och kompetensförsörjning måste Skara vara en attraktiv arbetsgivare i en allt kraftigare konkurrens. Fokuserade mål: Medarbetare ska ha möjlighet till utveckling, god hälsa och tillfredsställelse i arbetet. Det aktiva medarbetarskapet ska omfatta alla som arbetar i Skara kommun. Uppdrag: De individuella fortbildningsplanerna ska mynna ut i individuell fortbildning. Detta ska utvärderas före 2021 och en plan för stärkt implementering tas fram. Möjligheten att använda kompetensutvecklingsförsäkringar ska utredas. Den individuella lönesättningen ska stärkas med lönespridning som princip.

Page 17

17 Verksamhet Utmaningar: All verksamhet ska vara hållbar ur socialt, kvalitetsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Fokuserade mål: Kommunens verksamhet präglas av samverkan, effektivitet, kvalitet och ett gott bemötande. Kärnverksamheten ska vara i fokus för de kommunala satsningarna 2020- 2022. Skara kommun ska se positivt på etablering och utveckling av alternativ som ger invånarna valfrihet, och stödja socialt företagande. Myndighetsutövning ska förenklas och verka för att värna äganderätten och Skaras utveckling Kommunstyrelsen En ny översiktsplan är under framtagande, som ska möjliggöra fortsatt positiv utveckling och strategiskt arbete med en attraktiv och hållbar utveckling av hela Skara kommun. Fokus på äganderätten, tillväxt, hållbarhet och möjliggörande samt utvecklingspotential ska genomsyra den nya översiktsplanen och alla planer som hör samman med den. Arbetet med det fastställda planarbetet inom bostadsförsörjningsprogrammet ska prioriteras för Skaras fortsatta utveckling. Det är avgörande att den som vill bo eller driva företag i Skara ska ha tillgång till ett gott utbud av fastigheter, och enkla beslutsvägar. I alla beslut ska Skara ha största möjliga flexibilitet gentemot invånarna, och alltid värna äganderätten och utveckling. För att stärka denna framtidssatsning undantas plan-och byggenheten från det utökade effektiviseringskravet på kommunstyrelsen 2020. De organisationsförändringar som under 2019 flyttat HR-arbetet närmare verksamheterna och medarbetarna ska utvärderas, och resultatet ska redovisas för Kommunstyrelsen senast december 2021. Ett fortsatt arbete med att implementera heltidsresan, att stärka Skaras attraktionskraft som arbetsgivare och att främja personalvårdande insatser är nödvändigt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en utbildningsinsats för all personal i medarbetarskap. Även fortsättningsvis ska externa konsulter, strateger och aktörer endast i yttersta särfall användas.

Page 18

18 Skara står inför många utmaningar som vi delar med andra kommuner. Exempel på områden där vi kan lära av föregångare kan vara t.ex. arbete mot hedersförtryck, stärkt näringsliv och effektivare valideringsprocesser. Skara har såväl kvalitet som effektivitet att vinna på att lära av, och implementera lärdomar från, positiva exempel från effektiva och konstruktiva förebilder. Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram rutiner för detta, vilka ska implementeras senast december 2020. Internationaliseringsstrategin ger ledning för det viktiga arbetet med att utbyta kunskap och erfarenheter på ett sätt som gynnar Skara. Medlen ska användas utifrån ett strikt perspektiv där barns- och ungas möjligheter till utbyten prioriteras. 1 miljon riktas även fortsatt till att förverkliga landsbygdsstrategin. Medlen kan av kommunstyrelsen fördelas på annan nämnd och ska ej huvudsakligen avse personalresurs utan kan t.ex. gälla belysning utanför tätort, stöd till föreningslokaler, underhåll av enskild väg och skolskjutsar/kollektivtrafikssatsningar. Fortsatt dialog med Trafikverket kring effektiv och säker infrastrukturutveckling är prioriterad, trygga lösningar för vägkorsning Ardala/Vinköl bör tas fram. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att införliva seminariebyggnaden i kommunens fastighetsbestånd för fortsatt verksamhet inom t.ex. SFI, Komvux och arbetsmarknadsstrategiskt arbete. Samverkansavtal med Olinsgymnasiet kring Katedralskolans lokaler och plan för synergieffekter tas fram av Kommundirektören i samverkan med Barn och utbildningsnämnd och förvaltning. Ett fortsatt arbete med ytterligare lokaleffektiviseringar och förslag för nya användningsområden för lokaler i behov av omställning kommer att behövas. Skara har idag högkvalitativ och effektiv samverkan med bl.a. Götene vad gäller t.ex. gemensam lönehantering. Bibehållen eller utökad service och kvalitet med en ekonomi i balans bör ligga till grund för att utreda möjligheten till ytterligare samverkan.

Page 19

19 Den etablerade förbättringsgruppen för stärkt samverkan med näringslivet ska fortsätta utvecklas. Arbetet med att nå tillväxtmålet ska genomsyra näringslivsarbetet. Uppdrag: De organisationsförändringar som under 2019 flyttat HR-arbetet närmare verksamheterna och medarbetarna ska utvärderas, och resultatet ska redovisas för Kommunstyrelsen senast december 2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en utbildningsinsats för all personal i medarbetarskap. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att införliva seminariebyggnaden i kommunens fastighetsbestånd. Miljö och byggnadsnämnden I nuvarande organisation har miljö- och byggnadsnämnden ansvar för myndighetsutövning, men budget för verksamheten ligger huvudsakligen under kommunstyrelsen. Miljö och byggnadsnämnden får i uppdrag att inför översynen av den politiska organisationen ta fram en konsekvensanalys av denna konstruktion, och förslag på alternativ. För att Skara ska vara en attraktiv ort för boende och näringsliv är det av stor vikt att handläggning och bemötande vid bygglovs-, plan- och miljöärenden fungerar väl, med stor flexibilitet och möjliggörande kultur. Äganderätten ska vara en bärande princip och största möjliga tillmötesgående ska visas för att gynna utveckling och tillväxt. För att öka möjligheterna för detta ska det tidigare beslutet om områden med utökad bygglovsplikt i Skara revideras så att minsta möjliga ingrepp i äganderätten görs. Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför översynen av den politiska organisationen ta fram en konsekvensanalys av nuvarande nämndkonstruktion, och förslag på alternativ. Det tidigare beslutet om områden med utökad bygglovsplikt i Skara ska revideras så att minsta möjliga ingrepp i äganderätten görs. Omsorgsnämnden Nämndens verksamhet är numer uppdelad på två avdelningar; avdelning för myndighet, stöd och behandling (MSB) och avdelningen för vård och omsorg (VO). Nämndens ansvar är

Page 20

20 individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsenhet. Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Just nu pågår ett antal utredningar och även nya lagar som kommer att påverka verksamheten, bl a om socialtjänstens framtid, hur den nära vården ska utvecklas, ansvarsfördelning inom missbruksvården, assistansersättning, lagen om utskrivningsklara patienter, regionens omställningsarbete inom hälso- och sjukvården, barnkonventionen blir lag 2020 med mera. Det finns också nationella och regionala program som förväntas ska implementeras, såsom Handlingsplan för psykisk hälsa, Strategi för hälsa m fl. Samverkan med region, kommunalförbund, V6-kommunerna, vårdsamverkan är viktiga delar för att omvärldsbevaka och jobba tillsammans för att utveckla. Myndighet, stöd och behandling Nämndens uppgift är att stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stor del lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med missbruksproblem, anhöriga till vuxna med psykisk funktionsnedsättning och brottsoffer tillhör också nämndens målgrupper. Det är av vikt att våra invånare har arbete, sysselsättning eller utbildning, för att känna sig behövda och kunna försörja sig själv. Ibland måste samhället gå in med försörjningsstöd när det inte finns något annat alternativ. Idag kan man ansöka om försörjningsstöd digitalt vilket effektiviserat arbetet. Under 2018 hade 380 hushåll och 760 personer försörjningsstöd, varav hälften var arbetslösa. För att minska försörjningsstödet är det av vikt att arbetslinjen gäller.

Page 21

21 Arbetsmarknadsenheten som idag finns under omsorgen bör samlokaliseras med vuxenutbildning för att samlat kunna ge mer kraft. Arbetet ska omstruktureras för att möta nya krav utifrån nationella beslut kring arbetsmarknadsinsatser, varvid det vid behov ska tillsättas en politisk styrgrupp. Vid ohållbara situationer behöver ibland barn, unga och vuxna någon form av placering. Under 2018 var 16 barn och unga placerade på HVB-hem någon gång under året och 58 bor i ett familjehem. 10 vuxna var någon gång placerade för missbruk, 4 vuxna m a a socialpsykiatriska problem och 2 för våld i nära relationer. Uppdraget är att fortlöpande se över placeringar och om det finns möjlighet att reducera antalet. Vård och omsorg Nämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten styrs i huvudsak av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Nämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Demografiutmaningen är den främsta utmaningen för äldreomsorgen, med anledning av att allt fler invånare blir äldre och lever längre, samtidigt som arbetskraften minskar. Detta innebär ett ökat behov och högre kostnader, om inte stora förändringar görs i verksamhetens inriktning och i lagstiftningen som styr verksamheten. För att klara utmaningen måste äldreomsorgen jobba mer med digitala och tekniska hjälpmedel, såväl för personal och brukare. Äldre vill kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och kunna leva ett gott liv och vara självständig. Men då krävs det boenden som fungerar, som antingen är på markplan eller med hiss. Även våtutrymmen behöver ha mått som är anpassade för att kunna komma fram med rullator eller rullstol. I Skara har vi många boenden som inte har hiss och behöver uppdateras, sålunda kommer det vara en god investering att det tillkommer

Page 22

22 trygghetsboenden som ger äldre invånare en valfrihet att välja boende för att längre kunna klara sig själv. Sociala relationer är viktiga för äldre och det är viktigt med olika mötesplatser, för att motverka ensamhet. Äldres egna förmåga att skapa dessa mötesplatser ska uppmuntras och därför är stöd till civilsamhället viktigt för att dessa ska kunna upprätthållas. Hemtjänst är den vanligaste insatsen för Skaras äldre. För att klara fler antalet äldre behöver effektiviteten i verksamheten öka, samtidigt som de omvårdnadsanställdas tid ska ägnas mer direkt åt brukarna. Förutsättningar måste finnas genom system som stödjer arbetet t ex genom dokumentation i mobila enheter och digitala lås med mera. Idag finns det 137 platser inom särskilt boende och våren 2019 öppnas det ytterligare 14 platser på Vallehemmet. Utöver detta finns det 20 platser för korttidsvård. Beräkning ligger på att ca 13% av Skaras befolkning som är över 80 år har behov av särskilt boende och därför kommer behovet att öka succesivt. Fram till 2025 behöver vi fortlöpande öka på antalet platser med ca 50 fler än vad vi har idag, inklusive korttidsplatser. Därför finns det i denna budget uppdrag att bygga ett nytt särskilt boende på ca 90 platser som ska kunna möta det behov som finns och kommer. Boendet ska byggas utifrån nya möjligheter med digitala och tekniska lösningar, samt möjlighet till en bra arbetsmiljö och bemanningslösningar, som också ger god driftsekonomi. Nämnden ska ge stöd till människor med funktionsnedsättning. Under de senaste åren har kommunen byggt ut antalet LSS-boenden och idag finns ingen kö för gruppbostad. Vi har 45 boenden på totalt 47 platser. Ungefär 50 personer har personlig assistans och 45 personer har boendestöd. Det är av vikt att fortlöpande se över att det finns en balans mellan behov och resurser. SKL har tagit fram ett positionspapper för funktionshindrade som ska fungera som underlag för arbete kring denna målgrupp. Därför ges omsorgsnämnden i uppdrag att följa upp detta positionspapper för att ta fram ett program för funktionshindrade i Skara kommun. 8 miljoner tillförs Omsorgsnämnden under 2020.

Page 23

23 Uppdrag: AME ska omstruktureras för att möta nya krav utifrån nationella beslut kring arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget att fortlöpande se över placeringar och om det finns möjlighet att reducera antalet ska genomföras. Uppdrag att bygga ett nytt särskilt boende på ca 90 platser som ska kunna möta det behov som finns och kommer. Omsorgsnämnden ges i uppdrag att följa upp SKL:s positionspapper för funktionshindrade för att ta fram ett program för funktionshindrade i Skara kommun. Barn och utbildning Utbildning är nyckeln till morgondagens välfärd och en fungerande demokrati. Varje människas möjlighet att utvecklas och skapa förutsättningar för valfrihet, oberoende och gemensamt ansvarstagande är grundläggande för samhällsuppdraget. I ett samhälle präglat av mångfald är metodrikedom utifrån var och ens behov och förutsättningar vägen till en starkare framtid. Genom att stärka såväl förskola och grundskola som gymnasieskola och vuxenutbildning kommer Skara att utvecklas som skolstad. Utbildningsmångfald i Skara Skara som centrum för en mångfald av utbildningar har unika förutsättningar för stärkt kvalitet och samverkan. I Skara finns ett universitet med internationellt renommé, Skara skolscen med en teaterutbildning i nationell toppklass, BYS och naturbruksskolor, en nybyggd högstadieskola och väl placerade grundskolor samt Katedralskolan och Olinsgymnasiet. Närheten till Högskolan i Skövde och Högskolan Väst öppnar upp för ytterligare samverkan med universitet och högskola. Skaras långvariga ställning som skolstad ska stärkas och de skickliga medarbetarna i skolan få utökade möjligheter att utveckla och omsätta sin kompetens. Stureplans kompetenser och resurser ska bidra till Skara skolors kvalitet. Utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen Skolstaden Skara ska begreppet och den kvalitet det representerar omsättas i samarbeten, utveckling och främjande av en lärdomsstad där tradition och framtid möts tillsammans med Olinsgymnasiet och Naturbruksskolan. I Skolstaden Skara samverkar gymnasieskolorna och deras huvudmän kring att stärka de unika utbildningsresurser som finns i Skara för framtidens bästa.

Page 24

24 8 miljoner tillförs Barn och utbildningsnämnden under 2020. Förskola I budgeten finns investeringar i en ny förskola 2020 samt ytterligare förskola 2021. Förslaget är att bygga en ny separat förskola i anslutning till tidigare enheter vid Mariebergsskolan, men som egen enhet. På så sätt får Skara fördelen av två mindre förskolor där det största demografiska behovet finns, men med en större förskolas synergieffekter. Så skapas också ekonomi för att se över trafiksituationen i anslutning till förskolorna och Mariebergsskolan. 2021 kompletteras med ytterligare investering i utökad förskola. Kompetensförsörjningen i förskolan är en utmaning som måste mötas. Legitimerade förskollärare är en förutsättning för kvalitativ verksamhet, men även barnskötare och social- samt specialpedagoger kan stärka verksamheten. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och skapa långsiktiga förutsättningar för att rekrytera och behålla behörig personal ska tas fram. Grundskola Varje elevs möjlighet att fullfölja sina studier och utvecklas till sin fulla potential är en grundläggande förutsättning för ett starkare och bättre samhälle. Skaras resultat i åk 3 och 6 och den negativa trenden gällande meritvärde från åk 9 måste vändas. Tidiga insatser är enligt enig forskning den viktigaste framgångsfaktorn för att möta varje elevs behov. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram underlag för arbete med digitaliserad bedömning av läs- och skrivförmåga i förskola/lågstadium för att tidigt identifiera behov av särskilt stöd och implementering av detsamma. Skara ska använda AI-baserad screening för att genomföra kontinuerlig och likvärdig bedömning som underlag, för detta tillförs 40 000. Möjligheten att genomföra motsvarigheten till LUPP- ungdomsenkät för låg- och mellanstadiets elever ska beaktas. Att ta vara på medarbetarnas kompetens är en prioritering. Karriärlärarsystemet ska användas konsekvent för kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram arbetsbeskrivningar för karriärlärartjänster,

Page 25

25 samt likvärdiga och förutsägbara kriterier vid tillsättning som ska vara baserade i verifierbara meriter såsom akademiska examina och/eller poäng, kvalificerade vidareutbildningar eller genomförda uppdrag. Att organisera för samverkan, god arbetsmiljö och yrkesfrihet för lärarna är viktigt. Under 2020 ska lärare övergå till att arbeta i basgrupper med flerlärarsystem. Utsträckningen avgörs av organisationsfördelar och möjlighet till praktiska lösningar under rektors ansvar. På så sätt avlastas lärarna, behovet av vikariat minskar och tryggheten i klassrummet för såväl elev som lärare ökar. På Viktoriaskolan införs system med ”supermentorer”. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att i så hög grad som möjligt applicera statsbidrag för lärarassistenter på implementering av mentorsorganisationen. Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare inte behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor. Gymnasium Under de kommande åren ökar behovet av gymnasieplatser i Skaraborg med ca 1000. För att behålla kompetens i kommunen, möta upp den lokala arbetsmarknadens behov samt stärka Skaras ställning som attraktiv boendeort måste gymnasieskolan få ett lyft – söktrenden måste bli positiv, resultaten höjas, bredden på utbildningar i Skara bevaras eller stärkas och den som söker en gymnasieutbildning i Skara måste veta att det innebär kvalitet i utbildningen, brett utbud av valbara kurser och en skolstad full av liv och aktiviteter, skolföreningar och framgångsrika samarbeten med andra utbildningar och näringsliv. Genom att öka antalet elever på Katedralskolan frigörs också resurser att använda i övriga delar av skolan i Skara. Alla beslut som tas ska värna om Katedralskolans konkurrenskraft, såsom komprimerade skoldagar och arbetstider anpassade till kollektivtrafiken. Genom arbetet som beskrivs i avsiktsförklaringen Skolstaden Skara kan lokalkostnaderna långsiktigt bli hållbara för Katedralskolans elever, vilket innebär att resurser istället kan gå till

Page 26

26 att stärka utbildningarna. Synergieffekter ökar ytterligare effektiviseringsmöjligheterna, exempel kan vara viss administration, kost, städ och bibliotek. Kvaliteten i verksamheterna stärks genom samverkan mellan Naturbruksskolan, Olinsgymnasiet och Katedralskolan. En förutsättning för samverkan är att programutbudet i Skara inte minskar under mandatperioden för att uppfylla löftet om skolfrid. Samverkan ska möjliggöra samtliga elevers tillgång till idrottsprofiler inom t.ex. handboll. Det är också betydelsefullt att de tre gymnasieskolorna fortsätter att utveckla och stärka separata identiteter så att ett utpräglat särskiljande utmärker skolorna. På så sätt kan Katedralskolans lokaler åter fyllas till brädden med elever, utbildningar, kvalitet och utveckling, vilket ger helt nya och bärkraftiga förutsättningar att stärka vår gymnasieskolas ställning i Skaraborg. En halv miljon i kommunikationsförstärkning kvarstår i budget, via Kommunstyrelsen. 14 miljoner avsätts i budget för renovering och anpassning av Katedralskolan. Som en del i att stärka kvaliteten, arbetsron och attraktionskraften på Katedralskolan har en långsiktig plan för utveckling av gymnasiet tagits fram vilken Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att implementera under 2020-2022. I den ingår t.ex att två karriärlärartjänster före 2022 ska innehas av lektorer med inriktning mot ämne, företrädesvis en mot hum/sam och en mot ma/na/te, med uppdrag att stärka den vetenskapliga metoden i all undervisning och handleda förstelärarna samt skapa närmare anknytning till akademin. Den lokala styrelse som Kommunfullmäktige beslutat om för Katedralskolan ska återbesättas under 2020 med uppgift att värna om Katedralskolans traditioner och historiska skolföreningar, unika ställning i Skara och kopplingar till näringsliv samt universitet och högskola. Delegation och ledamöter beslutas av nämnd. Sveriges övriga fyra Katedralskolor ska kontaktas för att söka samarbete kring det unika varumärket och den kvalitet det symboliserar. Mentorskap ska i enlighet med pågående organisationsutveckling avskiljas från lärarnas arbetsuppgifter och skötas av ”supermentorer” som ansvarar för alla elevärenden och har därtill knutet ansvar. Undervisningstjänster utan mentorskap och därmed sammanhängande arbetsuppgifter och konferenser inrättas, där istället utökat utrymme för undervisning skapas. På detta sätt får vi fler behöriga lärare i klassrummen och mentorskap med specialistkompetens för det kvalificerade sociala elevarbetet. Lärarnas arbetsbörda minskas

Page 27

27 genom ett fokuserat uppdrag med färre arbetsuppgifter. Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare aldrig behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt i lärande i våra skolor. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen i Skara måste vara av hög kvalitet med nära samverkan med näringsliv, vidare utbildning samt föreningsliv. För att arbetsmarknadsenhetens fortsatta arbete, oavsett form, ska ge effekt ska arbetet samlokaliseras med vuxenutbildningen. För att möjliggöra detta vill Alliansen investera i förvärv av Seminariebyggnaden. På så sätt kan samordningsvinster utvecklas och förutsättningar för långsiktig kvalitetsmässig och ekonomisk hållbarhet i Komvux/SFI skapas. Ett viktigt led i att stärka vuxenutbildningen och bryta utanförskap är att skapa räta linjer mellan gymnasium, Komvux/yrkesvux, SFI, kommunalt aktivitetsansvar och arbetsmarknadsarbete. I linje med den organisationsöversyn som nu genomförs avskaffas funktionen administrativ chef på förvaltnings- och enhetsnivå i hela Skara kommun varför den enda kvarvarande funktionen, som nu finns inom BUN, vidgas till att omfatta hela linjen, och denna linjeledartjänst placeras därmed på Vuxenutbildningen/arbetsmarknadsavdelningen med huvudsakligt ansvar för samordning ur Vuxenutbildningens och arbetsmarknadsorganisationens perspektiv. I denna linjeledares uppgift ingår även utveckling och strategisk ledning av projekt med anknytning till arbetsmarknadsinsatser, civilsamhälle och utbildning t.ex. Byggpilot och Volontärstorget och den centrala utvecklingsenheten. Budgetposten flyttas därmed till KS för att linjeledarens förvaltningsöverskridande arbete ska möjliggöras inför beslut om kommande organisation för arbetsmarknadsarbetet. Med Solnamodellen som utgångspunkt ska linjen mellan gymnasium, vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, näringsliv och jobb stärkas. På så sätt sätter Skara fokus på utbildning för jobb. 1,3 miljoner för platser på Yrkesvux samt 600 000 för kompensation gällande utgående statsbidrag kvarstår för 2020 i enlighet med budgetbeslutet 2018.

Page 28

28 Trygghet och studiero Alla elever och alla medarbetare i Skaras skolor ska vara trygga och kunna bedriva sin verksamhet med studiero och arbetsglädje. Det är därför av stor vikt att skollagens möjligheter till disciplinåtgärder för studiero implementeras i alla skolor i Skara. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillse att samtliga enheter i Skara upprättar tydliga rutiner för hur de disciplinära åtgärderna ska utföras. Dessa rutiner ska innehålla riktlinjer för hur varje enhet tillser att lärare kan utvisa elev som stör undervisningen från lektion och vid behov få stöd med att genomföra detta, samt vem som efter utvisning övertar tillsynsansvaret. Rutiner för kvarsittning i enlighet med skollagen ska finnas på varje enhet, samt för skriftlig varning och överlämnandet av sådan till vårdnadshavare. Under 2020 får Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda inrättandet av en Skolakut som kan bedriva undervisning vid omplacering eller avstängning från reguljär undervisning. Samtliga ordningsöverträdanden och åtgärder ska dokumenteras för implementering av nästa steg i Skollagens åtgärdstrappa. Åtgärderna ska vidtas utan undantag, om inte synnerliga skäl föreligger, för att garantera studiero och trygghet, samt stöd för elever med problematisk skolnärvaro. Inom ramen för handlingsplanen för barn och unga är det viktigt att fortsätta det förebyggande och åtgärdande arbetet med stöd riktat mot både problematisk skolnärvaro och problematisk skolfrånvaro i samverkan med familj och myndigheter. Alla barns och ungdomars rätt till utbildning och trygg utveckling är en prioritet. Uppdrag: Nybyggnation av förskola. Uppdrag att ta fram underlag för arbete med digitaliserad bedömning av läs- och skrivförmåga med hjälp av AI-screening i förskola/lågstadium. Uppdrag att ta fram arbetsbeskrivningar för karriärlärartjänster, samt likvärdiga och förutsägbara kriterier vid tillsättning. Uppdrag att i så hög grad som möjligt applicera statsbidrag för lärarassistenter på implementering av mentorsorganisationen. Uppdrag att implementera den långsiktiga planen för utveckling av gymnasieskolan under 2020-2022. Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra organisationsändring för linjeledning mellan utbildning och arbetsliv. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillse att samtliga enheter i Skara upprättar tydliga rutiner för hur de disciplinära åtgärderna

Page 29

29 enligt skollagen ska utföras. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av en Skolakut. Kultur och fritidsnämnden Skaras fantastiska utbud av kultur, kulturhistoriska miljöer, förenings- och fritidsliv ska värnas och utvecklas. Kultur och föreningsliv utgör ovärderliga ytor för utökad tolerans, gemenskap och inkludering. Nämnden ska prioritera stöd till föreningar vars verksamhet minskar utanförskap i alla livets skeden och ökar livskvalitet för äldre. Därtill kommer det kontinuerliga arbetet med att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga genom samverkan med civilsamhället, för detta tillförs 400 000 i budget för 2020. Under 2019 utreds driftsformerna för Vilan och under 2020 ska det finnas möjligheter att ändra driftsform utifrån utredningsresultatet. Möjligheterna att utveckla kvalitet, öka användningsområden och låta fler ta del av de fantastiska anläggningarna utifrån ett ekonomiskt hållbart perspektiv måste värnas. Under 2020 investeras 2,5 miljoner i ny sarg och därmed sammanhörande faciliteter för att ishallen ska vara trygg och säker för åkning och spel. Vidare åtgärdas fotbollsplaner, ett skyddsgolv för Vilanhallen och ökad standard på några av anläggningarna. En investering i teknik för Nya biblioteket möjliggör för Skara att införa Meröppet. Härigenom kan invånare få tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider. Bibliotekets funktion som inkluderande och kulturbärande nav förstärks härigenom. Gamla bibliotekets bokskatter ska bevaras och planer för ökad tillgänglighet tas fram. Uppdrag: Uppdrag att arbeta med att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga genom samverkan med civilsamhället. Uppdrag att fatta beslut i enlighet med resultatet av utredningen gällande driftsformer för Vilan. Uppdrag att införa Meröppet på biblioteket under 2020. Service och teknik Skaras gemensamma miljöer ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga.

Page 30

30 Oavsett hur man färdas ska framkomligheten vara god, belysning och trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras. Arbetet med förtätning i stadskärnan fortsätter, infrastrukturmedel i budgeten tillåter att Klostergatan kan få en slutgiltig utformning som gynnar såväl näringsliv och service som stadskärnans attraktivitet. Björndammsparken ska vara en oas i stadsmiljön, medan parkeringsplatserna i området bevaras. Cykelvägen mellan Axvall och Varnhem knyter ytterligare samman tätort och landsbygd och ger mervärde ur såväl hållbarhets som hälsoperspektiv. Arbetet med att stärka Skara som attraktiv och säker kommun för cykeltrafik ska fortgå. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till synergieffekter och effektiviseringar i samarbete med övriga förvaltningar. Samverkan med Centrumbostäder är av stor vikt, inte minst kring Stationsområdet där Centrumbostäder under åren 2020-2022 beslutat bygga trygghetsboenden och allmänna boenden. Inom Service och teknik finns flera verksamheter där hållbarhet är ett primärt fokus. I all upphandling av såväl råvaror till kostenheten som förbrukningsvaror i lokalvården ska miljöhänsyn vara prioriterade. Lokalt, hållbart och hälsofrämjande ska vara ledord. Nämnden för service och teknik får i uppdrag att bistå Kommunstyrelsen i genomförandet av de för nämnden relevanta delarna av miljöprogrammet. Uppdrag: Att förbättra Björndammens estetik utan påverkan på mängden parkeringsplatser. Uppdrag att utreda möjligheten till synergieffekter och effektiviseringar i samarbete med övriga förvaltningar. Nämnden för service och teknik får i uppdrag att bistå Kommundirektören i genomförandet av de för nämnden relevanta delarna av miljöprogrammet.

Page 31

31 Sammanfattning Prioriteringar i budgetförslaget KS 2020: 500 000 för internationalisering KS: 2020: 500 000 för kommunikation för att stärka det interkommunala inflödet. BUN 2020: 8 miljoner KS: 720 000 för linjeledararbete med utgångspunkt i Vuxenutbildningen och Solnamodellen t.ex. Byggpilot och Volontärstorget. ON 2020: 8 miljoner KOF: 400 000 för samverkan med civilsamhället samt Måltidsvän

Page 32

32 Ingående förutsättningar enligt tidigare budgetbeslut BUN 2018-20: 1,3 mnkr fler platser Yrkesvux. BUN 2018-20: 0,6 mnkr i kompensation relaterat förändring av statsbidrag Komvux. BUN 2018-20: 2,5 mnkr för hyra paviljonglösning. BUN 2018-20: 1,45 mnkr relaterat lokalbidrag friskola m.a.a. investering Viktoria. BUN 2018-20: 1 mnkr för social investering barn/unga ON : 1 mnkr för social investering barn/unga ON : 0,5 mnkr ökade insatser o aktiviteter äldre/unga. Investeringar Omställning /renovering av gymnasielokaler: 14 miljoner Projektering särskilt boende: 25 miljoner Förvärv av strategiska fastigheter vid besöksmålet i Varnhem: 5 miljoner Meröppet: 1 miljon Planerad investering som flyttas med: Nybyggnation förskolor 2020-2022: 55 miljoner Budgetförslagets resultatmål Budgeterat resultat 2020: 6 643 000 Budgeterat resultat 2021: 95 000 Budgeterat resultat 2022: -11 350 000 För 2020 budgeteras för ett resultat som ligger under 2%-målet, men som ger förutsättningar för ekonomisk god hushållning på sikt. Inför 2021 måste ett omfattande arbete göras för att budgeten ska vara i balans, ett behov som förstärks de kommande åren. De omfattande investeringar som finns i budgetförslaget innebär att upplåningsbehovet kommer att vara stort de kommande åren vilket påverkar möjligheten att nå amorteringsmålet. Investeringarna är dock nödvändiga för att driftseffektiviseringar över tid ska kunna göras och för att växande behov beroende på samhällsutveckling och demografiförändringar ställer ökade krav. Amorteringsmålet bör därför ackumuleras över tid. Skara kommuns regler för ianspråktagande av RUR (Resultatutjämningsreserven) ska anpassas efter SKL:s riktlinjer.