Return to flip book view

Microsoft Word - Budgetförslag

Page 1

Med plan 2019 2020 Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna

Page 2

I en tid av utveckling utmaningar och st ndig f r ndring m ste alla delar av samh llet tillvaratas och samverka f r att vi ska st starka inf r en gemensam framtid I det politiska arbetet m ste f rm gan att f rvalta det vi tillsammans byggt upp kombineras med modet att t nka nytt och ge f ruts ttningar f r innovation Skaras rika m jligheter och en p g ende h gkonjunktur ger oss goda f ruts ttningar att nu skapa den utveckling och v lgrundade framtidstro som kommer att kr vas f r att ha ett optimalt utg ngsl ge att handskas med kommande demografiska f r ndringar och konjunkturskiftningar Nya utmaningar m ste m tas med nya l sningar Genom konkreta innovativa satsningar och uppdrag ges n mnder styrelser f rvaltningar och verksamheter m jlighet att ta vara p de l sningar som skapas av alla delar av samh llet Utifr n kommunens m lperspektiv l gger samarbetspartierna Moderaterna Centerpartiet och Kristdemokraterna en budget f r att st rka Skaras satsningar p k rnverksamhet p det som r individ och hush llsn ra genom nyt nkande och h llbara insatser Moderaterna Centerpartiet och Kristdemokraterna samverkar i Skara f r att kvaliteten i all kommunal service ska ge likv rdiga m jligheter f r alla inv nare att leva ett rikt liv i alla livets skeden V r budget st rker Skaras m jligheter att utvecklas som attraktiv ort att leva och verka i att starta och utveckla f retag i och att k nna sig trygg i Vi g r d rf r konkreta satsningar f r att s kra varje barns r tt till den b sta utbildningen och varje inv nares m jlighet att ha tillg ng till arbete och kompetensutveckling Omsorg v rd och trygghetsinsatser ska ge m nniskor frihet att forma sin vardag utifr n sina f ruts ttningar I alla faser av livet fr n v ra yngsta till v ra ldsta ska Skara erbjuda flexibla l sningar p vardagens utmaningar som utg r fr n individens behov och nskem l En modern h llbar och uppkopplad landsbygds unika m jligheter ska tas tillvara och st rkas Genom drivande och m jligg rande f ruts ttningar kan vi v nda trenden och g ra Skara till framtidsstaden som lockar utvecklar och beh ller kompetens och entrepren rskap M C och KD har i budget 2018 tagit till vara de unika m jligheter Tusen rsstaden erbjuder och skapat utrymme f r utveckling av skola omsorg inkludering kultur f reningsliv n ringsliv och milj i en b de f rvaltande och nyskapande budget som ger kvalitet h llbarhet och utrymme f r alla Ylva Pettersson M Lars Berg C Leif Brohede KD 1

Page 3

Ekonomi Strategisk inriktning God ekonomisk utveckling ger f ruts ttningar f r en framtida god tillv xt och v lf rd Strategiska m l Resultatet ska ver tid inflationss kra kommunens tillg ngar Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Amortering av l n ska ver tid ske utifr n storleken p de externa l n som kommunen har Den strategi f r sund ekonomisk hantering som etablerats av M C och KD har lagt en god grund f r ekonomisk stabilitet i Skara De senaste rens stora investeringar som till stor del g rs med l nade pengar inneb r att kommunen m ste planera verksamheten ytterligt noga f r att f ut optimal effektivitet och kvalitet av varje satsad krona Det r av stor vikt att de investeringspaket som beslutats om h ller ursprunglig fastst lld ram s att inte ytterligare skattemedel som kunde ha anv nts till verksamhet ts upp av h ga l nekostnader Skattesatsen fr n 2017 f rblir of r ndrad 21 10 Skara ligger f r n rvarande p 7 e plats bland de kommuner som har l gst skattesats i V stra G taland Moderaterna Centerpartiet och kristdemokraterna har som intention att fortsatt verka f r ett l gt skatteuttag men maximal kvalitet per skattekrona Omsorgsn mnden m ste ha resurser att erbjuda den trygghet och omsorg som m ldokumenten efterfr gar och de planeringsm jligheter f r kad kvalitet som en ut kad budget erbjuder Barn och utbildningsn mndens f ruts ttningar att utveckla verksamheten trots stor belastning av fasta kostnader i samband med investeringar m ste st rkas Politiskt st llda m l om inkludering h llbart yrkesliv valfrihet och kvalitet inneb r att riktade satsningar till skola och utbildning m ste beredas plats Ut ver ramsatsning om 4 miljoner g rs riktade satsningar p utveckling av de omr den d r kvalitetsf rst rkningar r mest angel gna utifr n resultat och beslutade m l Medborgare Strategisk inriktning Skara kommun ska pr glas av ppenhet tillg nglighet och m ngfald 2

Page 4

Strategiskt m l Alla inv nare ska erbjudas b sta m jliga f ruts ttningar f r att leva bo och verka i Skara Alla m nniskors unika f ruts ttningar tas tillvara i ett samh lle som g r st rkt in i framtiden I Skara ska m ngfalden anv ndas f r att berika v rt gemensamma utrymme Respekt humanism alla m nniskors lika r ttigheter och v rde och j mlikhet r v rden som all utveckling vilar p Den integrationspolicy som M C och Kd initierat ska ligga till grund f r ett strategiskt arbete f r alla m nniskors m jlighet att leva ett rikt liv i Skara Den framg ngsrika satsningen p projekt H llbart yrkesliv ska tillvaratas och resurser tillf ras f r att permanenta effektiva verktyg och utveckla samarbete med n ringsliv och utbildning s att alla m nniskor kan hitta r tt och komma till sin r tt i Skara Ett fortsatt arbete med att st rka den sociala h llbarheten r n dv ndigt Trygghet och s kerhet m ste utvecklas s att alla k nner sig trygga i det gemensamma rummet Fortsatt arbete med trygghetsskapande tg rder som belysning och tillg nglighet kompletteras med att ge m jlighet att i samarbete med ordningsmakten och reglerande myndigheter identifiera f ruts ttningar f r trygghetskameror p strategiska platser En prioritering r att verka f r ett nytt samarbetsavtal inf r medborgarl ftet som inneh ller kad polisi r n rvaro i Skara I enlighet med M C KD s f rslag fr n 2017 avs tts 2 miljoner kronor i en social h llbarhetspeng r 2018 och 2019 att disponeras av Omsorgsn mnd Service och teknik Barn och utbildningsn mnden och Kultur och fritidsn mnd f r att utpr va f rvaltnings verskridande arbete f r social h llbarhet med m jlighet till f rl ngning r 2020 om f ruts ttningar finns och prioriterade strategiska m l uppn s Exempel p projekt som gynnas av f rvaltnings verskridande samarbete kan vara Att komma med i projekt Fullf ljda studier Teamarbete kring barn och ungdomar med problematisk skolfr nvaro skoln rvaro H llbart yrkesliv och brobyggarfunktion Spr kutvecklande h lso milj och kulturprojekt t ex i samarbete med vuxenutbildningen En prioritering r att verka f r ett nytt samverkansavtal med polisen med starkt fokus p kad polisi r n rvaro och ett tydligare arbete f r ett narkotika och drogfritt Skara 3

Page 5

F ruts ttningar f r en kvalitativ omsorg m ste f rst rkas f r att m ta behoven utifr n de demografiska f r ndringarna och en ldrande befolkning I planering av byggnation m ste behov av boendeformer f r ldre och personer i behov av omsorg s rskilt beaktas Omsorgsf rvaltningen f r i uppdrag att inom den ut kade ramen utreda m jligheterna att kombinera framtagandet av boenden f r att m ta den demografiska utvecklingen g llande s v l ldreboendeformer som f rskola med en kad m jlighet att ha m jlighet att i Skara m ta v ra egna och m jligen ven andras behov av platser f r placeringar av t ex psykiskt sjuka vuxna vilket kar Skaras m jlighet till kostnadseffektivitet i ett h llbart perspektiv Detta ger ocks Skara kad beredskap att m ta f r ndringar i lagstiftning som t ex kan ge m jlighet att inr tta en ny s rskild boendeform f r ldre s k mellanboende Fortsatta satsningar p landsbygden utifr n landsbygdsstrategin ska g ra det enklare och nnu mer attraktivt att leva och driva f retag p landsbygden En riktad satsning p kad flexibilitet vad g ller m jlighet till skolskjuts r en viktig prioritering f r att familjer p landsbygden ska ha likv rdig m jlighet till arbete utbildning och fritid Kommunstyrelsen ska tillse att inflytandefr mjande projekt och medborgardialog fr mjas Folkh lsa Strategisk inriktning Inv narna ska ges f ruts ttningar f r en god h lsa p lika villkor Strategiskt m l Alla barn och unga ske ges r tt f ruts ttningar till en god h lsa fullf ljda studier och en trygg uppv xt Trygghet och social h llbarhet ska vara fokus i det strategiska arbetet Prioriteringar Kultur och fritidsn mnden tillf rs 500 000 f r att st dja samverkan med civilsamh llet Att v rna om folkh lsan r inte bara en investering i trivsel och v lm ga hos inv narna utan ocks en n dv ndig samh llsinvestering I Skara ska valfrihet och tillg nglighet ka m jligheter f r alla att hitta former f r h lsofr mjande aktiviteter M C och KD har verkat f r en strategisk utveckling av Vilanomr det f r att kunna erbjuda valfrihet och m ngfald inom rekreation och idrott Kultur och fritidsf rvaltningen f r i uppdrag att utreda m jligheterna att inom den kommunala verksamhetens ram m jligg ra utvecklingen av 4

Page 6

en rackethall p Vilanomr det f r att ytterligare bredda och spetsa Skaras utbud och skapa f ruts ttningar f r int kter i form av externa hyresg ster I investeringsplanen f r 2019 avs tts 15 miljoner f r detta vilket resulterar i en verksamhetskostnad p 800 000 rligen som tas in i form av hyresint kter Att st rka alla m nniskors r tt och m jligheter till ett rikt fritidsliv h lsofr mjande satsningar och ett h llbart arbetsliv r utmaningar alla kommuner st r inf r varf r det r viktigt att Skara forts tter och utvecklar det samarbete som finns V stra G talandsregionen och f rdjupar det utbyte som finns med privata och externa akt rer De riktade satsningar som g rs inom social h llbarhet r viktiga byggstenar i det folkh lsofr mjande arbetet En folkh lsorisk som identifierats i det moderna samh llet r ensamhet En positiv syn p volont rsverksamhet t ex m ltidsst d kan motverka ensamhet och bidra till inkludering och integration Kultur och fritidsn mnden tillf rs 500 000 f r att st dja prioriterad samverkan med civilsamh llet t ex studief rbund f reningar och andra organisationer Milj Strategisk inriktning Alla ska kunna leva i ett samh lle som tar ansvar f r klimat och milj Strategiskt m l Alla beslut ska bidra till ett milj m ssigt h llbart samh lle Prioriteringar En implementering av Milj strategin med h llbara l sningar i framkant ska vara i fokus Skara kommuns strategier anknyter samtliga till h llbarhet och milj perspektivet r alltid n rvarande Kommunalf rbundets genomf randeplan ska implementeras s att samverkan bidrar till milj arbete ver kommungr nser och i samarbete f r synergieffekter och l ngsiktighet N ringslivsstrategin b r kompletteras med perspektivet ekosystemstj nster Den estetiska milj n r en del av den h llbara satsningen p Skara Centrum ska utvecklas och infarterna till kommunen och t torten ska vara inbjudande Kommunstyrelsen har att tillse att alla framtida k p av offentlig konst som placeras stadigvarande utomhus i Skara ska omfattas av k peavtal som till ter fri digital tergivning av konstverken 5

Page 7

N r lokala initiativ tas f r att utveckla vatten och avlopp samt fiber p landsbygden ska Skara kommun ha en positiv syn p att kunna delta i ett f rstudiearbete I det planerade arbetet med utveckling av vandringsleder och trafikplatser ska kommunen v rna om v tmarkernas betydelse f r den biologiska m ngfalden Minst en v tmark ut ver den i Varnhem skall anl ggas under planperioden Tillv xt Utveckling Strategisk inriktning Alla ska ha r tt till en utbildning och en meningsfull syssels ttning Strategiska m l Utbildningsniv n i Skara kommun ska h jas St rka arbetsmarknaden i Skara tillsammans med n ringslivet Prioriteringar Skaras utveckling ska st djas s att fl det av f retagsamhet utveckling och interkommunala ers ttningar r positivt N ringsliv f r en h llbar framtid F retagande och entrepren rskap r f ruts ttningar f r ett Skara som g r st rkt in i framtiden Kommunen ska verka f r en kontinuerlig samarbetsfr mjande dialog kring hur de b sta f ruts ttningarna skapas f r n ringsliv och f retagande och i detta ven finna utg ngspunkter i det regionala samarbete som finns kring n ringslivsfr gor Den satsning vi g r p en samordningsfunktion kring yrkes och arbetsliv inneb r kade m jligheter till samverkan med n ringslivet En utvecklad f rm ga att erbjuda uppdragsutbildningar och andra yrkesutbildningar att validera kunskaper och bidra till effektiv omst llning och snabba och enkla v gar in i utbildning och yrkesliv ger alla n ringar kade m jligheter att etableras och v xa i Skara samtidigt som utanf rskap motverkas I detta arbete ska samordningseffekter mellan vuxenutbildning n ringsliv och h llbart yrkesliv prioriteras 6

Page 8

En del av en sp nnande v rld i f r ndring Internationalisering r en nyckelsatsning f r att st rka Skaras utveckling inom s v l n ringsliv som kultur och utbildning F r att kunna ta vara p internationaliseringsstrategin avs tts 2018 och 2019 500 000 rligen vilket f rdelas enligt 200 000 rligen f r att st rka v rdet i att kunna bibeh lla och utveckla de internationella studieresor och utbyten som finns inom Skara skolor 200 000 rligen f r att Kommunstyrelsen ska kunna st dja internationella projekt eller ovann mnda utbyten och 100 000 rligen f r att kunna rikta bidrag till andra projekt med fokus p internationalisering i Skara F r att ytterligare f rst rka satsningarna p landsbygden ska 1 miljon avs ttas under 2018 och f r att f lja upp och implementera landsbygdsstrategin H r ska finnas m jlighet f r riktade bidrag till lokala f reningar som upprustar f reningslokaler f r att utveckla och f rb ttra verksamheten En indexuppr kning ska g ras f r bidrag till underh ll av enskilda v gar Konkreta f rslag f r framtidens kompetens De resurser som tillf rs f r tillvaratagandet och utvecklingen av Skaras satsning p h llbart yrkesliv ska l gga grund f r en strategisk och l ngsiktig arbetsmodell f r att ta vara p m nniskors kraft och f rm gor erbjuda r tt utbildning i r tt tid och koppla direkt till behov och nskem l fr n avn mare i form av arbetsmarknad och h gre studier En strategisk funktion f r detta utg r fr n kommunledningen och samordnar Skaras behov av att motverka sjukfr nvaro arbetsl shet och utanf rskap och m ta samh llets behov av arbetskraft m ngfald och entrepren rskap F r detta avs tts 750 000 rligen under 2018 och 2019 med m jlighet till f rl ngning Funktionen ska ocks ut vas i samverkan med det f rvaltnings verskridande arbetet social h llbarhet och utnyttja de d rf r avsatta resurserna De nya m len f r skolans digitalisering f ljs upp med en satsning p kompetensutveckling f r den pedagogiska personalen f r att alla barn och ungdomar i Skara ska kunna utvecklas s l ngt som m jligt och f rberedas f r aktivt medborgarskap och ett arbetsliv i f r ndring 7

Page 9

Samarbete f r tillv xt Att f lja upp intentionerna i n ringslivsstrategin r ett viktigt fortsatt arbete Det r av vikt att st rka arbetsmarknaden i Skara f r att fler ska ha syssels ttning genom ett arbete eller genom ett eget f retag Dialog med det samlade n ringslivet och kommunen beh ver utvecklas n mer f r att hitta m jligheter till fler i syssels ttning Det r av stor vikt f r Skaras utveckling att fl det av f retagsamhet utveckling och interkommunala ers ttningar r positivt Satsningar inom kommunala verksamheter kreativa n ringar utbildning och samarbeten med externa partners inom t ex social f retagsamhet kan inte ses som separata projekt i det moderna samh llet m ste synergieffekter och gemensamma intressen kunna tillvaratas varf r samordning r av vital vikt Kommunen ska ha ett starkt st d till Nyf retagarcentrum Verksamhet Strategisk inriktning All verksamhet ska vara h llbar ur socialt ekonomiskt och milj m ssigt perspektiv Strategiskt m l Kommunens verksamhet pr glas av samverkan effektivitet kvalitet och ett gott bem tande Prioritering K rnverksamheten ska vara i fokus f r de kommunala satsningarna 2018 2020 Skara kommun ska se positivt p etablering och utveckling av alternativ som ger inv narna valfrihet och st dja socialt f retagande K rnverksamheten ska vara i fokus f r de kommunala satsningarna 2018 2020 Skara kommun ska se positivt p etablering och utveckling av alternativ som ger inv narna valfrihet och st dja socialt f retagande Omsorgsn mnden F r att ge m jlighet till kvalitativt arbete med goda planeringsf ruts ttningar visar de senaste rens resultat att den ut kning av Omsorgsn mndens budgetram som initierades av M C och Kd m ste utvidgas ytterligare N mnden ska f lja utvecklingen vad g ller digitala hj lpmedel och eh lsa och se p m jligheterna att g med i Enera N dv ndiga satsningar p de olika boendeformer f r ldre som Skara idag har brist p m ste g ras liksom p ut kningar inom korttidsboende Hemv rden beh ver st d f r effektivisering 8

Page 10

och kvalitetsutveckling och utrymme f r valfrihet b r st djas Trygghet och s kerhet f r hemv rden r ett perspektiv som ska prioriteras F r att ge f ruts ttningar f r l ngsiktig h llbarhet och kvalitet ut kas ramutrymmet f r n mnden med 4 miljoner kronor 2 miljoner tillf rs under 2018 och 2019 f r utf rande av uppdrag samt utvecklade satsningar p medarbetarskap bemanning och kvalitetsutvecklande arbete relaterat till arbetsmilj och metodutveckling F r att st rka integrationsarbetet och st det till personer i utanf rskap f r att utveckla satsningarna p social h llbarhet avs tts 300 000 r 2018 f r projektledning av socialpedagogiskt arbete t ex i samarbete med Planeten som r en ekumenisk samverkan f r alla m nniskor i behov av s rskilt st d SKL understryker vikten av samordnade sociala investeringar och tidiga insatser S v l f rvaltningsspecifika satsningar som innovativa f rvaltnings verskridande projekt i budgeten ger st rkta f ruts ttningar att m ta behov f r ett f rb ttrat och utvecklat resultat Fortsatt utveckling av IFO verksamheten med hemmaplansl sningar som ger ett b ttre resultat f r individen och verksamhet M nga kommuner har utvecklat framg ngsrika modeller f r arbete med att minska behovet av f rs rjningsst d genom riktade och f rebyggande insatser Omsorgsf rvaltningen f r i uppdrag att ta fram en Rehabplan f r Skara d r man samverkar mellan f rvaltningar kring f rebyggande insatser och krav p motprestation i enlighet med t ex Solnamodellen d r t ex konkreta tg rder som hembes k visat sig ge god effekt Omsorgsf rvaltningen f r ocks i uppdrag att f rbereda m jligheter att f renkla bist ndsbed mningar i enlighet med nya regelverk Barn och utbildningsn mnden Barn och utbildningsn mndens budgetram tillf rs 4 miljoner f r att f rst rka verksamheten och m jligg ra h llbar utveckling Prioriterade omr den r gymnasieskolan samt pedagogt thet i f rskolan F r att kunna g ra s dana omfattande satsningar p f rst rkning av kvalitet inom gymnasium och f rskola som kr vs tillf rs 6 miljoner rligen under 2018 och 2019 Under 2018 och 2019 avs tts d rut ver 750 000 rligen f r kompetensutveckling med fokus p individuell fortbildning utifr n individuella kompetensutvecklingsplaner 9

Page 11

F rskolan prioriteras f r att Skara ska f m jlighet att arbeta flexibelt med h gre pedagogt thet och tillf lle till minskade gruppstorlekar detta r s rskilt viktigt d antalet barn i f rskolan kar Utrymme ska ocks ges inom denna satsning att utveckla Familjecentralens viktiga arbete med tidiga insatser samverkan med andra instanser inom t ex v rd och omsorg vilket leder till kad inkludering ett starkare samh lle och minskat utanf rskap I Skaraborg har nu kommuner p b rjat arbetet med att f rbereda gymnasieskolorna p det kade elevantal som den demografiska utvecklingen lett till I en tid d samverkan och utveckling r beroende av att n ringsliv utbildningsv sende och avn mare krokar arm och bygger synergieffekter r det n dv ndigt att Skaras gymnasium st r starkt och v l rustat att ing i kvalitetsutbud i samverkan inom kommunalf rbundet och i regionen I ett modernt samh lle m ste en attraktiv kommun kunna ing i ett brett perspektiv d r v ra inv nare utbildas till en utvidgad arbetsmarknad och d r v ra utbildningar r attraktiva i ett st rre sammanhang i enlighet med t ex kommunalf rbundets genomf randeplan Skaras unika l ge och resurser g r gymnasiet till en framst ende resurs i arbetet att utveckla Skara som bostadsort och attraktiv plats att etablera och utveckla f retag i Efter att i flera r ha utsatts f r neddragningar och effektiviseringskrav utan konsekvensanalyser m ste nu en l ngsiktig satsning p gymnasium och vuxenutbildning genomf ras I nul get kommer ungef r h lften av Katedralskolans elever fr n annan ort och bidrar genom interkommunal ers ttning till kommunens int kter samt till kompetensf rs rjningsbryggor in i Skara denna verksamhet ska utvecklas och st rkas Barn och Utbildningsf rvaltningen f r i uppdrag att ta fram ett underlag f r hur en program och utbildningsanpassad f rdelning av skolpengen skulle kunna genomf ras Att ge de b sta f ruts ttningarna f r elevh lsans arbete r av st rsta vikt f r att alla barn och ungdomar i Skara ska kunna utvecklas s l ngt som m jligt utifr n utbildningens m l p det s tt som beskrivs i skollagen Elevh lsan har under flera r arbetat med att utveckla arbetss tt baserade p vetenskapliga metoder och m jligheterna att nu f rst rka det f rebyggande perspektivet med behovsanpassat st d ska st rkas Under 2018 och 2019 avs tts 6 miljoner rligen f r att f rst rka elevh lsan med uppdraget att utveckla ett arbete med speciall rare och elevh lsa i enhetsbaserad praxis Fokus ska vara elevn ra verksamhet och arbetet ska vara applicerbart i hela utbildningskedjan fr n f rskola till och med gymnasiet 2 miljoner rligen under 2018 och 2019 tillf rs vuxenutbildningen f r att utveckla kvalitet och st rka upp kring bl a spr kutveckling 10

Page 12

De statsbidrag f r f rst rkningar inom f rskolan som erh lls ska anv ndas f r att ka s v l pedagogisk kvalitet som trygghet och arbetsro vilket kan inneb ra t ex mindre grupper 2 miljoner rligen satsas 2018 och 2019 p ett f rvaltnings verskridande projekt d r utveckling h lsa och l rande st r i fokus Till exempel inom ramen f r projektet Fullf ljda studier och samarbete kring elever med problematisk skolfr nvaro och problematisk skoln rvaro kan spr kutveckling och integration st i fokus 100 000 avs tts under 2018 f r att genomf ra ett f rs k med kad flexibilitet g llande m jlighet till skolskjuts Det ska finnas m jlighet att vid gr nsfall g llande r tt till skolskjuts fatta beslut utifr n humanit ra sk l och likv rdiga m jligheter f r familjer p landsbygden att l ta sina barn och ungdomar ta del av t tortens fritidsverksamhet mm ut ver strikt lagstadgad r tt till skolskjuts F rs ket ska utv rderas vid l s rets slut f r att m jlighet till f rl ngning ska finnas Kommunstyrelsen Arbetet med kommunens vision en st rre m ngd investeringar strategier och handlingsplaner har under de senaste ren medf rt en stor belastning p kommunens kommunikationsavdelning som nu minskar Satsningar har gjorts p kompetensutveckling av personal f r att kunna hantera uppgifter inom kommunens kommunikationsavdelning som hittills kr vt externa tj nster vilket nu leder till att kostnaderna f r kommunikation och information kan effektiviseras Kommunstyrelsens budget bel ggs d rf r med ett effektiviseringskrav omfattande 2 miljoner i minskad ram Detta m jligg r satsningar p k rnverksamhet 100 000 avs tts f r att utveckla satsningen p hot spots som erbjuder allm nheten tillg ng till fri wifi p strategiska punkter vilket fr mjar s v l handel och bes ksn ring som social h llbarhet och inkludering Landsbygdssatsning g rs om 1 miljon under 2018 f r att arbeta mot m len i landsbygdsstrategin Kultur och Fritidsn mnden Kultur och fritidsn mnden tillf rs 500 000 f r att st dja prioriterade projekt kring t ex volont rsarbete som kan ske i samarbete med studief rbund f reningar och organisationer 11

Page 13

Service och Teknikn mnden Bidrag till underh ll av enskilda v gar ska r knas upp enligt index vilket medel avs tts f r i budgeten med en kning p 100 000 kronor rligen Medarbetare Kommunfullm ktiges m l strategisk inriktning Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare d r ledare tillsammans med medarbetare utvecklar verksamheten Strategiska m l Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bem tande Prioriteringar Kompetensutveckling och satsningar f r att m ta upp kraven i nya f reskrifter om organisatorisk och social arbetsmilj Det r av grundl ggande betydelse att Skara kan attrahera och beh lla medarbetare med r tt kompetens att driva all verksamhet med h g kvalitet i ett l ngt och h llbart perspektiv Kommunens HR avdelning f r i uppdrag att sammanst lla ett Medarbetarpaket d r Skaras satsningar p medarbetarna synligg rs tydligg rs och utvecklas Det ska framg att varje medarbetare har r tt till en individuell kompetensutvecklingsplan tillg ng till friskv rdssatsningar bidrag till fritidsstudier och vriga satsningar som g rs f r att st rka Skaras st llning som ett f red me som arbetsgivare HR avdelningen f r ocks i uppdrag att utreda m jligheterna att komplettera befintligt st d till medarbetare vid k p av terminalglas gon glas gon med en m jlighet att f st d vid kirurgisk synkorrigering samt m jligheten att inr tta en kompetensutvecklingscheck som ger varje medarbetare en individuell satsning p kompetensutveckling D rut ver ska kommunen utveckla en riktlinje som ska komplettera Personalstrategin med verktyg f r att effektivt kunna beh lla v rdefull kompetens som man riskerar att f rlora Skaras m ls ttning att vara ett f red me som arbetsgivare ska omfatta en explicit riktlinje om att v ra chefer ska verka f r att beh lla v rdefull medarbetarkompetens Omsorgsn mnden f r en resurstilldelning som ska ge f ruts ttningar f r att det system med planerad verbemanning som nu satts i kraft utifr n M C Kd s tidigare budgetf rslag i den m n det r arbetsmilj m ssigt och ekonomiskt gynnsamt ocks ska kunna fortsatt appliceras inom andra delar av verksamheten H rmed kan arbetsmilj n och personalens h lsa bli b ttre och minskade kostnader f r timanst llda och vikarier leder till en kostnadseffektivisering 12

Page 14

Inom s rskilda bristyrken ska Skara kommun f ra en strategisk personalpolitik och v rna om befintlig kompetens Inom sektorer som Milj och byggnadsn mndens ansvarsomr den d r arbetsomfattningen kat samtidigt som det f rekommer en m ngd bristyrken ska kommunen s rskilt utveckla verktyg f r effektivt arbete med organisation och arbetsmilj Inom Barn och utbildningsn mnden har den nya skollagen och de reformerade styrdokumenten st llt krav p utvecklad kompetens som inte t ckts upp av de senaste rens satsningar p Matematiklyft och L slyft D rf r avs tts 750 000 rligen i tv r f r att under 2018 och 2019 ge den pedagogiska personalen individuellt anpassad fortbildning inom utvecklad mneskompetens f r att svara upp mot nya mnesplaner digitalisering samt inkluderande undervisning t ex riktad till elever med s rskilda behov med s rskilt fokus p neuropsykiatriska funktionsneds ttningar Fortbildningen ska planeras och utv rderas i medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner Fortsatt arbete med bem tande ska genomsyra all kommunal verksamhet Allt ledarskap i Skara ska vara inlyssnande flexibelt och efterstr va medinflytande h llbarhet och gemensam utveckling av verksamheten Det r av stor vikt f r Skaras utveckling att ledarna kan ta vara p st rka och utveckla alla medarbetares drivkrafter och initiativf rm ga Som ledare i Skara ska man v ga vara r ttvis genom att g ra olika Tillsammans ska vi utveckla en verksamhet som alla kan forts tta att vara stolta ver Sammanfattning Omsorgsn mnden 2 miljoner kronor r 2018 och 2019 att disponeras av Omsorgsn mnd BUN Service och teknik och Kultur och fritidsn mnd f r att utpr va f rvaltnings verskridande arbete f r social h llbarhet t ex projektet Fullf ljda studier och andra inkluderingsfr mjande insatser under 2018 med m jlighet till forts ttning under 2019 med samma summa om verksamhetens m l n s F r att ge f ruts ttningar f r l ngsiktig h llbarhet och kvalitet ut kas ramutrymmet f r Omsorgsn mnden med 4 miljoner kronor 2 miljoner under 2018 och 2019 f r utvecklade satsningar p medarbetarskap F r att st rka integrationsarbetet och st det till personer i utanf rskap f r att utveckla satsningarna p social h llbarhet avs tts av de 4 miljoner som tillf rs f r att trygga omsorg och boende anv nds 300 000 r 2018 och 300 000 r 2019 till projektledning och genomf rande av socialpedagogiskt arbete te x i samarbete med Planeten Omsorgsf rvaltningen f r i uppdrag att inom den ut kade ramen utreda m jligheterna att kombinera framtagandet av boenden f r att m ta den demografiska utvecklingen g llande s v l ldreboendeformer som f rskola med en kad m jlighet att ha m jlighet att i Skara m ta v ra 13

Page 15

egna och m jligen ven andras behov av platser f r placeringar vilket kar Skaras m jlighet till kostnadseffektivitet i ett h llbart perspektiv Kommunstyrelsen Ut kad kompetens och fullf ljda satsningar inom kommunikations och informationsomr det inneb r att det nu ska genomf ras besparingar om 2 miljoner i Kommunstyrelsens budget bl a tack vare minskat behov av externa tj nster 100 000 avs tts f r utvecklad satsning p hot spots Landsbygdssatsning om 1 miljon under 2018 f r att arbeta mot m len i landsbygdsstrategin 750 000 2018 och 2019 f r att tillvarata och utveckla projektet H llbart yrkesliv till en brobyggarfunktion mellan n ringsliv kommun och utbildning Barn och utbildningsn mnden BUN erh ller en kad ram p 4 miljoner f r l ngsiktig kvalitetsutveckling 2 miljon rligen under 2018 och 2019 tillf rs vuxenutbildningen av 4 i plan 2017 F rskola och gymnasium 6 miljoner 2018 och 2019 Inom BUN har den nya skollagen och de reformerade styrdokumenten st llt krav p utvecklad kompetens som inte t ckts upp av de senaste rens satsningar p Matematiklyft och L slyft D rf r avs tts 750 000 rligen i tv r f r att under 2018 och 2019 ge den pedagogiska personalen individuellt anpassad fortbildning Under 2018 och 2019 avs tts 6 miljoner rligen f r f rst rkningar inom elevh lsan med fokus p speciall rare och elevn ra praxis 2 av dessa ing r i 4 i plan 2017 Under 2018 tillf rs BUN 100 000 f r att genomf ra ett f rs k med utvidgad flexibilitet g llande m jlighet till skolskjuts 2 miljoner kronor r 2018 och 2019 att disponeras av Omsorgsn mnd BUN Service och teknik och Kultur och fritidsn mnd f r att utpr va f rvaltnings verskridande arbete f r social h llbarhet t ex projektet Fullf ljda studier och andra inkluderingsfr mjande insatser under 2018 med m jlighet till forts ttning under 2019 med samma summa om verksamhetens m l n s Se motsvarande punkt under Omsorgsn mnden Kultur och fritid 500 000 f r volont rsarbete inkludering och integration i samarbete med t ex studief rbund och f reningar Service och teknik En indexuppr kning ska g ras f r bidrag till underh ll av enskilda v gar p landsbygden 100 000 kronor avs tts 14

Page 16

INVESTERINGAR I h gkonjunktur r det viktigt att l gga grunden f r en h llbar ekonomi i ett framtidsperspektiv Kommunen m ste st v l f rberedd ven f r tider med tr ngre ramar och kunna fortsatt driva verksamheten med h g och j mn kvalitet oavsett den r dande konjunkturen Effektiviseringskrav p verksamheten r en konsekvens av h g investeringsniv samt d rmed sammanh ngande l n Investeringar m ste planeras utifr n sunda ekonomiska principer och i ett h llbart l ngre perspektiv Huvudf rslag 14 miljoner i plan 2018 2020 f r utbyggnad av f rskolan med nya avdelningar samt paviljonger Utredningsuppdrag f r Kultur och fritidsn mnden att strategiskt utveckla Vilanomr det med Rackethall inom ramen f r den kommunala verksamheten 15 miljoner som motsvaras av externa int kter 800 000 rligen 1 25 miljoner till Ardalaskolan fr mst utemilj n V tmarksanl ggning Dofsan Ylva Pettersson Moderaterna Lars Berg Centerpartiet Leif Brohede Kristdemokraterna 15