Return to flip book view

Digital demokrati

Page 1

Page 2

Att leva i flödet - Att klara demokratin?

CC0 Public Domain

Page 3

Ta del av demokratin Källkritik Historiebruk Retorik Söka och sovra

Page 4

Retorik och källkritik i interaktivt sammanhang!

Page 5

Att följa lagen i det digitala rummet! Vilka bilder får jag använda, och hur? Är det ok att lägga ut vilka bilder som helst, om jag bara tatt dem själv? Kan jag bädda in från Youtube? Får jag länka till vad som helst?

Page 6

Page 7

eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. (hi) Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen (sh)     Kursplanernas fokus

Page 8

Dela och delta i demokratin Kommentars-möjligheter i media Sociala media Sprida och förstärka budskap

Page 9

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. (ES) Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier. (SA) Utbildningen ger god vana att använda informationsteknik som verktyg för lärande och kommunikation inom de matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena. (NA) Programmålens fokus

Page 10

Skapa demokratin

Page 11

Skapa Ta strategiskt ansvar - i frihet Påverka TeenTime

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Vidrack

Page 16

Page 17

            Läroplanen Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Först när vi låter alla styrdokument samverka, når vi förutsättningarna för den digitala demokratin!

Page 18

   

ylva.pettersson@skara.se

@Ychen06

All rights reserved